วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 56

56
ปลาร้
าอี
สาน ปลาร้
าร้
อยเอ็
ค�
ำผญาอี
สานว่
“ข้
าวอยู
นาปลาอยู
ห้
วย..แม่
เพิ่
นทานปั
นแจก เฮ็
ดปลาแดกไว้
ถ้
าเลี
ยงลู
กน้
อยผู
คอยจ�้
พ่
อบ่
มี
ใบตองดี
แม่
สิ
ปิ
งหมกให้
..มาไวไวค�
ำแก้
วอย่
าแอ่
จ่
ม ซิ
นมี
สิ
ได้
กิ
นแกงอ่
อมต้
มลาบก้
อยซอยซิ้
นขม..ค�
ำเอย”
(ค�
ำผญา ทองแดง) สะท้
อนภาพปลาแดก ปลาร้
าเป็
นหั
วใจ
ส�
ำคั
ญของวิ
ถี
ชี
วิ
ตคนอี
สาน
ได้
มี
โอกาสขอความรู
ปราชญ์
ชาวบ้
านที่
มี
ความรู
เรื่
องการท�
ำปลาร้
า เพราะท�
ำมาตลอดชี
วิ
ต ท�
ำไว้
กิ
นเอง
สะอาดถู
กอนามั
ย ปลอดภั
ย ไว้
ใจเชื
อมื
อท�
ำกิ
นเองอร่
อยกว่
ซื้
อของเขา
ยายพาว ผลาผล
อายุ
๖๗ ปี
แห่
งทุ
งกว้
างวั
งอี
ผุ
บ้
านหนองหิ
น อ�
ำเภอเมื
องสรวง จั
งหวั
ดร้
อยเอ็
ด บอกว่
ตั้
งแต่
เด็
กๆ ยายก็
เห็
นคนรุ่
นพ่
อรุ่
นแม่
ท�
ำปลาร้
ากั
นเรื่
อยมา
ใช้
ปลาอะไรก็
ได้
ส่
วนใหญ่
แถวนี้
ใช้
ปลาช่
อน ปลาหมอ
ปลาดุ
กนาปลาตะเพี
ยนขาว ส่
วนตั
วเล็
กๆ ใช้
ปลากระดี่
ปลาซิ
ซึ่
งยายพาวก็
ต้
องพึ่
งพาบริ
การ การหาปลาจากตาเที
ยน ผลาผล
ซึ่
งเป็
นนั
กสานแหและช�
ำนาญการหาปลาเอามาให้
เมื่
อได้
ปลามาแล้
วก็
มาขอดเกล็
ด ผ่
าท้
องควั
กเอาไส้
ออกแล้
ล้
างให้
สะอาด ภาชนะคื
อไห ก็
ต้
องล้
างให้
สะอาดคว�่
ำทิ้
งไว้
ให้
แห้
งสนิ
ท แล้
วเอาปลาใส่
กาละมั
ง ใส่
ข้
าวคั่
วและร�
อั
ตราส่
วนมี
ดั
งนี้
ปลา ๒ ส่
วน เกลื
อ ๑ ส่
วน ข้
าวคั่
ว ๑ ขี
ด ร�
ำข้
าว
๑ ใน ๓ เอาทั้
งหมดคลุ
กเคล้
าให้
เข้
ากั
น ถ้
าปลาตั
วใหญ่
ต้
อง
บั้
งเสี
ยก่
อน แล้
วเอาบรรจุ
ลงไห ปิ
ดให้
สนิ
ท ทิ้
งไว้
เดื
อนหนึ่
เปิ
ดออกดู
กดอั
ดปลาให้
แน่
น แล้
วเก็
บไว้
อี
ก ๓ เดื
อน
ก็
ใช้
ได้
ถ้
าเก็
บเป็
นปี
จะได้
น�้
ำปลาไว้
กิ
น สาเหตุ
ที่
ปลาร้
เกิ
ดมี
หนอนขึ้
น เพราะไม่
สะอาด ยายพาวบอกเคล็
ดลั
หั
วใจของปลาร้
าต้
องสะอาด
คนดั
งกั
บปลาร้
า ไมค์
ภิ
รมย์
พร
หรื
อพรภิ
รมย์
พิ
นทะปะกั
ง จากอุ
ดรธานี
เจ้
าของ
ผลงานลื
อลั
น ยาใจคนจน เป็
นแฟนคนจนต้
องทนหน่
อยน้
อง
ยั
งสื
บสานการท�
ำปลาร้
า และธุ
รกิ
จปลาร้
าของไมค์
ไม่
ใช่
ธรรมดา
เป็
นปลาร้
าที่
ส่
งออกไปต่
างประเทศ ท�
ำไมเป็
นนั
กร้
องอยู่
ดี
ดี
จึ
งหั
นมาท�
ำปลาร้
า ไมค์
ภิ
รมย์
พร บอกว่
“ต้
องการยกระดั
บปลาร้
า ภู
มิ
ปั
ญญาของคนอี
สาน
ให้
มี
ความภาคภู
มิ
ใจ เพราะหลายคนเขาจะดู
ถู
กว่
าคนอี
สาน
กิ
นปลาร้
า แต่
ว่
าปลาร้
าเราตอนนี้
มั
นสะอาดสามารถยก
ระดั
บขึ้
นมาอิ
นเตอร์
ได้
แล้
ว คนทั่
วโลก คนไทย คนภาคกลาง
ตอนนี้
ก็
หั
นมาบริ
โภคปลาร้
ากั
นหมดแล้
ว เพี
ยงแต่
ว่
าเรา
จะท�
ำยั
งไงให้
มั
นสุ
ก สะอาด มี
ความมั่
นใจมากขึ้
น แต่
ส่
วนหนึ
เราก็
มุ
งหวั
งไปทางธุ
รกิ
จของเรา เราเองก็
เติ
บโตมากั
บปลาร้
เราใช้
ความสามารถที่
มี
อยู
มาพั
ฒนาตรงนี้
ในการประกอบ
อาชี
พนี้
ต่
อไป”
ปลาร้
าของไมค์
ภิ
รมย์
พร ไปต่
างประเทศ ไมค์
บอกว่
“ปลาร้
า สะอาด มี
มาตรฐาน อร่
อย เราก็
ส่
งออก
ไปออสเตรเลี
ย นิ
วซี
แลนด์
ซึ่
งมี
ตั
วแทนน�
ำเข้
าที่
นั่
น ก็
ค่
อยๆ
เป็
นค่
อยๆ ไป เวลาไปโชว์
ตั
วต่
างประเทศก็
ไปเปิ
ดบู
ท ปลาร้
ในประเทศวางขายชื่
อ ยาใจ ในต่
างประเทศชื่
อ แซ่
บไมค์
ธรรมดาเสี
ยที่
ไหน ปลาร้
าไมค์
ภิ
รมย์
พร
ยายพาว ผลาผล
แห่
งบ้
านหนองหิ
เมื
องสรวง ร้
อยเอ็
เป็
นผู้
ทำ
�ปลาร้
าไว้
กิ
มาตั้
งแต่
เด็
กจนถึ
งปั
จจุ
บั
I...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...122
Powered by FlippingBook