วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 50

50
การละเล่
นผี
ตาโขนมี
มาแต่
โบราณกาลอาจเป็
ร้
อยปี
แล้
ว แต่
ไม่
มี
หลั
กฐานยื
นยั
นแน่
ชั
ด ผ่
านการตกผลึ
ถ่
ายทอดพิ
ธี
กรรมมาจากบรรพชนหลายๆ รุ
น ผี
ตาโขนเป็
การละเล่
นส่
วนหนึ่
งในงานประเพณี
บุ
ญหลวงของอ�
ำเภอด่
านซ้
าย
จั
งหวั
ดเลย เป็
นสี
สั
นแห่
งการเฉลิ
มฉลองในงานบุ
ญหลวง
โดยเฉพาะในพิ
ธี
อั
นเชิ
ญพระเวสสั
นดร และนางมั
ทรี
เข้
าเมื
อง
ตามฮี
ตเดื
อนสี่
(บุ
ญพระเวสส์
) ของชาวอี
สาน
ชาวด่
านซ้
าย ได้
รวมเอางานบุ
ญฮี
ตเดื
อนสี่
บุ
ญพระเวสส์
ฮี
ตเดื
อนห้
า บุ
ญสงกรานต์
ฮี
ตเดื
อนหก
บุ
ญบั้
งไฟ และฮี
ตเดื
อนเจ็
ด บุ
ญซ�
ำฮะ มาจั
ดขึ้
นพร้
อมๆ กั
ในช่
วงเดื
อนเจ็
ด ซึ่
งมั
กจะอยู
ระหว่
างปลายเดื
อนมิ
ถุ
นายน
ถึ
งช่
วงต้
นเดื
อนกรกฎาคมของทุ
กปี
แต่
เดิ
มเรี
ยกการละเล่
นผี
ตาโขนว่
”ผี
ตามคน”
มาในงานบุ
ญพระเวสส์
ต่
อมาจึ
งเรี
ยกเพี้
ยนมาเป็
นผี
ตาโขน
ซึ่
งเป็
นการละเล่
นที่
เกิ
ดจากความเชื่
อเกี่
ยวกั
บวิ
ญญาณของ
บรรพบุ
รุ
ษ ต่
อมาการละเล่
นผี
ตาโขน มี
การปรั
บเปลี่
ยน
ผสมผสานให้
เป็
นการละเล่
นที่
มี
รู
ปแบบเป็
นเอกลั
กษณ์
เฉพาะถิ่
น และมี
การพั
ฒนาเปลี่
ยนแปลงไปตามยุ
คสมั
แท้
จริ
งแล้
วการละเล่
นผี
ตาโขนคื
อการผสมผสาน
การนั
บถื
อพุ
ทธศาสนากั
บความเชื่
อในวิ
ญญาณของบรรพชน
ให้
เกิ
ดพั
ฒนาการเป็
นหนึ่
งเดี
ยวกั
น ท�
ำให้
ชุ
มชนรั
กใคร่
ทั้
งยั
งเป็
นกลไกอย่
างหนึ
งที่
ช่
วยควบคุ
มสั
งคมให้
เกิ
ความสมั
ครสมานสามั
คคี
ได้
เป็
นอย่
างดี
I...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...122
Powered by FlippingBook