วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 57

57
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ปลาร้
าที่
บางปลาร้
บางปลาร้
า มี
อยู
หลายแห่
ง คลองบางปลาร้
อยู
อ�
ำเภอบางพลี
สมุ
ทรปราการ แต่
บ้
านบางปลาร้
าไม่
มี
ชื่
อคลองก็
เปลี่
ยนไป คนนิ
ยมเรี
ยกเป็
นคลองกู
พารามากกว่
คลองบางปลาร้
บางปลาร้
า ที่
อ�
ำเภอสองพี่
น้
อง จั
งหวั
ดสุ
พรรณบุ
รี
ภายหลั
งได้
เปลี่
ยนชื่
อ เป็
นบ้
านบางตาเถร เดิ
มชื่
อต�
ำบล
บางปลาร้
า เหตุ
เพราะว่
าพื้
นที่
ต�
ำบลบางปลาร้
าเป็
พื้
นที่
ราบลุ
ม ซึ่
งมี
ปลาชุ
กชุ
มมากชาวบ้
านนิ
ยมท�
ำปลาร้
ปลาเค็
มไว้
รั
บประทาน ต่
อมาประชากรมี
จ�
ำนวนมากขึ้
ได้
แยกต�
ำบลเป็
นต�
ำบลบางตาเถร เนื่
องมาจากในต�
ำบล
มี
พระเถระผู
ใหญ่
หลายรู
ป ค�
ำว่
า เถร มาจากพระเถระผู
ใหญ่
ตั้
งมาแล้
วประมาณ ๑๐๐ ปี
ชื่
อบางปลาร้
าหายไป วั
นนี้
เหลื
อแต่
ชื่
อประตู
น�้
ำบางปลาร้
า แล้
ววั
นนี้
ยั
งจะมี
บางปลาร้
ที่
ยั
งคงมี
ปลาร้
าอยู่
บ้
างหรื
อไม่
บางปลาร้
า อ�
ำเภอบ้
านสร้
าง จั
งหวั
ดปราจี
นบุ
รี
ยั
งคงรั
กษาชื่
อ เอกลั
กษณ์
ของบ้
านบางปลาร้
าไว้
ได้
ไม่
เปลี่
ยนแปลง แต่
เมื่
อศึ
กษาประวั
ติ
ความเป็
นมาแล้
แท้
ที่
จริ
งบ้
านบางปลาร้
านั้
น เดิ
มไม่
ได้
ชื่
อบางปลาร้
แต่
อย่
างใด แต่
ท�
ำไมจึ
งมาใช้
ชื่
อ บางปลาร้
พระครู
วิ
เศษวรธรรม
เจ้
าอาวาสวั
ดบางปลาร้
ท่
านบอกว่
า เดิ
มชื่
อบ้
านบางแขยง วั
ดบางแขยง เหตุ
เพราะ
ที่
นี่
มี
ปลาแขยงชุ
กชุ
มมาก เมื่
อก่
อนนี้
ที่
คลองบางแขยงหรื
วั
ดบางปลาร้
า อำ
�เภอบ้
านสร้
าง จั
งหวั
ดปราจี
นบุ
รี
วั
ดศู
นย์
รวมของชาวบ้
านบางปลาร้
คลองบางปลาร้
า หน้
าวั
ดบางปลาร้
า ที่
มาแห่
งชื่
อของบางแต่
ในอดี
คลองบางปลาร้
าหน้
าวั
ดนี่
ปลาแขยงมากทอดแหโครมเดี
ยว
ต้
องมานั่
งเอาปลาออกอยู
นาน จึ
งจะลงไปทอดใหม่
ได้
วั
นนี้
คลองบางปลาร้
า หาปลาได้
ยากเต็
มที
สมั
ยก่
อนนั้
มี
ปลาแขยงมาก ชาวบ้
านเขาก็
เอามาแปรรู
ป ไปท�
ำปลาร้
ท�
ำกั
นทุ
กบ้
านทั้
งหมู
บ้
านจนขึ
นชื่
อ แล้
วคนก็
นิ
ยมเรี
ยก
บ้
านบางปลาร้
า เลยเปลี่
ยนชื่
อจากบ้
านบางแขยง วั
ดบางแขยง
มาเป็
นบ้
านบางปลาร้
า วั
ดบางปลาร้
าเสี
ยเลย นั
บเป็
นร้
อยปี
แล้
ที่
เปลี่
ยนแปลงมา บอกให้
รู้
ที่
บางนี้
มี
ที่
มาจากการท�
ำปลาร้
กั
นทั้
งบางด้
วยความภู
มิ
ใจ
ผู้
ใหญ่
สุ
ชาติ
อ่
อนน้
อม
อดี
ตผู้
ใหญ่
บ้
านหมู่
ที่
บอกว่
า บ้
านบางปลาร้
าจะอยู
ที่
หมู
ที
๔ และหมู
ที่
ส่
วนต�
ำบลบางปลาร้
าอยู
ด้
วยกั
น ๘ หมู
ผู
ใหญ่
บอกว่
เมื่
อก่
อนมี
ปลามาก ปลาพื้
นบ้
านในคลองเราจะมี
ปลาชะโด
ปลาฉลาด ปลากด ปลาช่
อน ปลาสร้
อย ปลาหมอ ปลาดุ
ปลาแขยง การหาปลามี
ทั้
งทอดแหหาปลา และยกยอ
เมื่
อก่
อนที
บ้
านก็
ท�
ำปลาร้
าส่
งขายโดยท�
ำปลาร้
ามากสุ
๒๐๐ ถึ
ง ๓๐๐ โอ่
ง ช่
วงนั้
นในราวปี
พ.ศ. ๒๕๒๖ ปลาร้
กิ
โลกรั
มละ ๑๐ สลึ
ง ถึ
ง ๓ บาท อย่
างมากไม่
เกิ
น ๕ บาท
อยู
ไม่
ได้
ก็
ต้
องเลิ
กกิ
จการการท�
ำปลาร้
าไป ชาวบ้
านแถวนี้
เขาท�
ำปลาร้
าเป็
นกั
นทุ
กบ้
าน สื
บทอดมาตั้
งแต่
คนรุ
นปู
รุ
นย่
ท�
ำปลาร้
าไม่
เป็
นเสี
ยชื่
อคนบางปลาร้
าหมด ผู้
ใหญ่
กล่
าว
I...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...122
Powered by FlippingBook