วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 53

หลั
งจากที่
ได้
รั
บการบรรจุ
ให้
อยู
ในแผนการพั
ฒนา
ของการท่
องเที่
ยวแห่
งประเทศไทย เมื่
อทศวรรษก่
อน
การละเล่
นผี
ตาโขน ได้
ส่
งผลทางเศรษฐกิ
จขึ้
นมากมายต่
ชาวอ�
ำเภอด่
านซ้
าย โดยท�
ำให้
เกิ
ดรายได้
จากการจ้
างงาน
การบริ
การโรงแรม ที่
พั
ก การขนส่
ง และรายได้
จากการ
จ�
ำหน่
ายสิ
นค้
าหั
ตถกรรมพื้
นเมื
อง และท�
ำให้
เกิ
ดการท่
องเที่
ยว
แบบโฮมสเตย์
ขึ้
นมากมาย และยั
งสนั
บสนุ
นการท่
องเที่
ยว
ในด้
านอื่
นๆ ทั่
วทั
งจั
งหวั
ดเลย เช่
น ท่
องเที่
ยวเชิ
งนิ
เวศน์
การท่
องเที่
ยวทางศิ
ลปวั
ฒนธรรม ในโบราณสถาน และ
แหล่
งท่
องเที่
ยวอื่
นๆ ทั่
วทั้
งจั
งหวั
ดเลยตามไปด้
วย
การละเล่
นผี
ตาโขนจั
ดขึ้
นเป็
นประจ�
ำทุ
กปี
ที่
อ�
ำเภอด่
านซ้
าย จั
งหวั
ดเลย ในวั
นเสาร์
-อาทิ
ตย์
หลั
วั
นขึ้
น ๑๕ ค�่
ำ เดื
อน ๖ ของทุ
กปี
หลั
งจากงานนมั
สการ
พระธาตุ
ศรี
สองรั
ปี
นี้
ส�
ำหรั
บท่
านที่
สนใจ อย่
าลื
มแวะไปเที่
ยวชม
เพราะผี
ตาโขน คื
อหน้
ากากแห่
งอารยธรรม และต�
ำนานอั
เกริ
กไกร หนึ่
งเดี
ยวในประเทศไทย ที่
จะประทั
บตราตรึ
งใจ
ผู้
ที่
ได้
ไปชมอี
กตราบนานเท่
านาน
อี
กนั
ยหนึ่
ง การละเล่
นผี
ตาโขนในสมั
ยโบราณคื
การเล่
นเพื
อขอรั
บบริ
จาค เช่
นในสมั
ยก่
อนที่
การคมนาคม
ล�
ำบากเมื่
อมี
การจั
ดงานประเพณี
บุ
ญหลวง จะมี
ประชาชน
จากถิ่
นอื่
นมาร่
วมในงานด้
วยเป็
นจ�
ำนวนมาก ชาวด่
านซ้
าย
ซึ่
งเป็
นเจ้
าภาพจะต้
องเตรี
ยมหาอาหาร หมากพลู
เหล้
ายา
ไว้
คอยต้
อนรั
บคนต่
างถิ่
นที่
จะมาในงาน จึ
งต้
องมี
การออก
ไปขอรั
บบริ
จาคสิ่
งของเหล่
านี้
มาไว้
ที่
วั
ด แต่
เนื่
องด้
วย
ผู
ที่
ออกไปขอบริ
จาคต้
องการอ�
ำพรางตั
ว จึ
งสวมหน้
ากาก
ผี
ตาโขนเพื
อให้
ไม่
มี
ใครจ�
ำได้
แท้
จริ
งแล้
วหน้
ากากผี
ตาโขน
คื
อตั
วแทนที่
แสดงออกทางความเชื่
อเกี่
ยวกั
บผี
เกี่
ยวกั
ความลึ
กลั
บน่
ากลั
วหรื
อสิ่
งไม่
ดี
แต่
อี
กด้
านหนึ่
งหน้
ากาก
ผี
ตาโขนจั
ดว่
าเป็
นสั
ญลั
กษณ์
ทางวั
ฒนธรรมที่
แสดงให้
เห็
นถึ
ความร่
วมมื
อ ร่
วมใจ ความสามั
คคี
และการสื
บสานประเพณี
ที่
ยิ
งใหญ่
ของชุ
มชนให้
ด�
ำรงสื
บต่
ส่
วนพิ
ธี
ในวั
นที่
สอง เริ่
มตั้
งแต่
เช้
าเป็
นการออก
อาละวาดไปทั
วเมื
องด่
านซ้
ายของผี
ตาโขน เป็
นที่
สนุ
กสนาน
ครึ
กครื้
นไปทั่
วเมื
อง มี
นั
กท่
องเที่
ยวจ�
ำนวนนั
บหมื่
นคน เดิ
นทาง
มาร่
วมชมอย่
างคั
บคั่
ง บนถนนเต็
มไปด้
วยรอยยิ้
ม เสี
ยงหั
วเราะ
และความตื่
นตาตื่
นใจในสี
สั
นของการละเล่
นนี้
ในช่
วงบ่
ายจะเป็
นพิ
ธี
จุ
ดบั้
งไฟขอฝน มี
การ
ประกวดประชั
น แข่
งขั
นกั
นหลายประเภท จากหมู่
บ้
านและ
ต�
ำบลต่
างๆ อย่
างน่
าตื่
นตาตื่
นใจ
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ