วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 61

61
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ผลงานหนั
งสื
อขนาดใหญ่
ภาษาโซ่
(ทะวื
ง)
วิ
กฤติ
ของ
ภาษาโซ่
(ทะวื
ง)
ภาษาโซ่
(ทะวื
ง) เป็
นเพี
ยงภาษาพู
ดไม่
มี
ระบบ
ตั
วอั
กษร ซึ่
งก�
ำลั
งอยู
ในภาวะวิ
กฤต เพราะเหลื
อผู
ที
ยั
งพู
ดและ
ฟั
งภาษาโซ่
(ทะวื
ง) ได้
จริ
งจั
งประมาณ ๘๐๐ ถึ
ง ๑,๐๐๐ คน
พบเฉพาะบ้
านหนองแวง บ้
านหนองเจริ
ญ บ้
านหนองม่
วง
และบ้
านดงสร้
างค�
ำ สาเหตุ
ที่
ท�
ำให้
ภาษาโซ่
(ทะวื
ง) เสี่
ยงต่
การสู
ญหายมาจากทั
ศนคติ
ต่
อการใช้
ภาษาของตนเอง
ที่
กลุ่
มคนอื่
นๆ ฟั
งแล้
วไม่
เข้
าใจ มั
กถู
กผู้
อื่
นติ
เตี
ยนล้
อเลี
ยน
หรื
อถู
กข่
มขู
ว่
าจะท�
ำร้
ายร่
างกาย เมื่
อออกจากหมู
บ้
าน ชาวโซ่
(ทะวื
ง) จะไม่
ยอมพู
ดภาษาของตนเลย นอกเหนื
อจากนี้
กลุ
มชาติ
พั
นธุ
อื่
นก็
มี
ทั
ศนคติ
ในด้
านลบต่
อภาษาโซ่
(ทะวื
ง) ว่
เป็
นภาษาของคนป่
าคนดงอี
กด้
วย เนื
องจากการด�
ำเนิ
นชี
วิ
แบบพึ่
งพาตนเอง หาของป่
ามาขาย ไม่
ชอบใช้
ชี
วิ
ตแบบ
คนเมื
อง จึ
งถู
กเหยี
ยดหยาม อี
กทั้
ง ชาวโซ่
(ทะวื
ง) อยู
ร่
วมกั
หลากหลายกลุ
มชาติ
พั
นธุ
และมี
การแต่
งงานข้
ามกลุ
มชาติ
พั
นธุ
จึ
งพู
ดภาษาอื่
นๆ ได้
เช่
น ภาษาลาว ภาษาญ้
อ ภาษาผู
ไท และ
ภาษาไทยภาคอี
สาน เป็
นต้
น ด้
วยความแตกต่
างทางภาษา
จากกลุ
มชาติ
พั
นธุ
อื่
น ก่
อเกิ
ดปมในใจของชาวโซ่
(ทะวื
ง)
จนไม่
กล้
าที่
จะพู
ดภาษาโซ่
(ทะวื
ง) กั
บชาวโซ่
(ทะวื
ง) ด้
วยกั
นเอง
โดยเฉพาะกลุ
มเยาวชนชาวโซ่
(ทะวื
ง) ที
มี
การศึ
กษาและ
เกิ
ดการแต่
งงานข้
ามกลุ
มชาติ
พั
นธุ
จะไม่
พู
ดภาษาโซ่
เลย
จึ
งมั
กพบว่
ามี
พู
ดกั
นเฉพาะในกลุ่
มผู้
สู
งอายุ
ยกตั
วอย่
างเช่
ค�
ำเรี
ยก พ่
อ แม่
ที่
เป็
นภาษาโซ่
(ทะวื
ง) ใช้
ค�
ำว่
า อ็
อง = พ่
และ เม้
อ = แม่
แต่
เยาวชนมั
กจะใช้
ค�
ำว่
า (อี
)โพะ = พ่
อ และ
(อี
)เมะ = แม่
ซึ่
งเป็
นค�
ำในภาษาญ้
อ เป็
นต้
I...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...122
Powered by FlippingBook