วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 63

63
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ตั
วนั
งซื
อพาซาโซ่
(ทะวื
ง)
ตั
วต้
กา
แค
งั
จ้
ซี
ไก่
จระเข้
วั
หมา
มื
ญี
โดก
ตึ้
ทั่
เนิ้
หั
วใจ
เรื
ถ้
วยแกง
ไม้
คอ
โบ
โปง
พะเลอ
มั
ยี
นกฮู
ดอกไม้
ลู
กหมาก
ตา
เม่
ลุ
วอง
อุ
ฮ็
อก
งู
หม้
บ้
าน
คางคก
โครงการ "การอนุ
รั
กษ์
และฟื้
นฟู
ภาษา ประเพณี
วั
ฒนธรรมของชาวไทยโซ่
(ทะวื
ง)
ต�
ำบลปทุ
มวาปี
อ�
ำเภอส่
องดาว จั
งหวั
ดสกลนคร"
โดย นายเทวี
โคตรสระ และคณะ ๒๕๔๘
I...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...122
Powered by FlippingBook