วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 48

48
เจนจบ ยิ่
งสุ
มล
พิ
ธี
กรรม-งานเทศกาล
เป็
นเวลายาวนานหลายทศวรรษมาแล้
ว ที่
ชื่
เสี
ยงของ
”ผี
ตาโขน”
เป็
นที่
รู
จั
กขึ้
นมาในประเทศไทย
และขจรขจายออกไปในดิ
นแดนอื่
ในทางรู
ปธรรมผี
ตาโขนเป ็
นภู
มิ
ป ั
ญญา
อั
นเอกอุ
และกุ
ศโลบายอั
นแยบยล ที่
ด�
ำรงคงอยู
กั
กาลเวลามาอย่
างต่
อเนื่
องและยาวนาน เป็
นวั
ฒนธรรม
การละเล่
นของท้
องถิ่
นอั
นทรงคุ
ณค่
าที่
ชาวอ�
ำเภอด่
านซ้
าย
จั
งหวั
ดเลย ยั
งคงอนุ
รั
กษ์
ไว้
ตราบจนทุ
กวั
นนี้
เพื่
อให้
ลู
กหลานไทยได้
ศึ
กษาเรี
ยนรู
ถึ
งรากเหง้
าและแก่
นแท้
แห่
งอั
ตลั
กษณ์
ของชาวด่
านซ้
ายอั
นเกิ
ดจากภู
มิ
ปั
ญญา
ท้
องถิ่
นอย่
างแท้
จริ
นอกจากนี้
การละเล่
นผี
ตาโขนยั
งเกี
ยวเนื่
อง
กั
บพิ
ธี
กรรมการบวงสรวงบู
ชาวิ
ญญาณแห่
งบรรพชน
ที่
ถื
อว่
าเป็
นสิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ที่
เชื่
อกั
นว่
าจะดลบั
นดาลให้
ความสุ
ขสมบู
รณ์
พู
นผลแก่
บ้
านเมื
องได้
I...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...122
Powered by FlippingBook