วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 46

46
สกลนครต่
างเห็
นความสำ
�คั
ญของมวยโบราณสกลนคร
จึ
งร่
วมใจกั
นสื
บสานด้
วยการสอนรำ
�มวยโบราณกั
นมากขึ้
ทำ
�ให้
เยาวชนได้
มี
โอกาสศึ
กษาและฝึ
กฝนจนรำ
�มวยโบราณ
ได้
จนเป็
นที
น่
าชื
นชมยิ
ง และต่
อมาในภายหลั
งได้
มี
การต่
อยอด
ดั
ดแปลงจั
งหวะและท่
าเต้
นให้
เป็
นการรำ
�มวยในรู
ปแบบ
แอโรบิ
ค หรื
อเป็
นการออกกำ
�ลั
งกายเพื่
อสุ
ขภาพของ
ผู้
สู
งอายุ
และบุ
คคลทั่
วไป จึ
งนั
บเป็
นการอนุ
รั
กษ์
ศิ
ลปะการ
แสดงมวยโบราณอี
กทางหนึ่
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
เอกสารการอ้
างอิ
พรสวรรค์
วงศ์
กาฬสิ
นธุ์
. ๒๕๔๕. หนั
งสื
ออ่
านเพิ่
มเติ
มตามความต้
องการของท้
องถิ่
นระดั
บมั
ธยมศึ
กษา มวยโบราณสกลนคร:
การต่
อสู้
สู่
ศิ
ลปะการแสดง. กรมวิ
ชาการ กระทรวงศึ
กษาธิ
การ.
ธานิ
นทร์
โล่
อุ
ทั
ย. ๒๕๔๐. มวยโบราณสกลนคร. วิ
ทยานิ
พนธ์
(ศศ.ม.ไทยคดี
ศึ
กษา เน้
นมนุ
ษยศาสตร์
) มหาวิ
ทยาลั
ยมหาสารคาม.
การฝึ
กมวยโบราณสกลนคร เป็
นการฝึ
กเพื่
อให้
มี
กำ
�ลั
งวั
งชา สามารถใช้
ต่
อสู้
ป้
องกั
นตั
วได้
และในขณะเดี
ยวกั
ก็
คำ
�นึ
งถึ
งความสวยงามของลี
ลาท่
าฟ้
อนรำ
� เป็
นศิ
ลปวั
ฒนธรรม
ที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
ของชาวสกลนคร แสดงให้
เห็
นถึ
งวิ
ถี
ชี
วิ
และภู
มิ
ปั
ญญาของบรรพชนอั
นล้ำ
�ค่
าที่
ลู
กหลานควรยึ
ดมั่
ด้
วยความศรั
ทธา เลื่
อมใส และสื
บสานให้
คงอยู่
ตลอดไป
นอกจากนี้
นั
กมวยโบราณเมื่
อแสดงการต่
อสู้
ผ่
านพ้
นไปแล้
ก็
เลิ
กรากั
นไปโดยไม่
ถื
อโทษโกรธเคื
อง ไม่
อาฆาตแค้
นกั
นด้
วย
เหตุ
นี้
ผู้
ฝึ
กมวยโบราณจึ
งเป็
นผู้
ที่
มี
น้ำ
�ใจนั
กกี
ฬาอย่
างแท้
จริ
ปั
จจุ
บั
นมวยโบราณจะมี
การแสดงรำ
�ให้
เห็
นที่
จั
งหวั
ดสกลนครเท่
านั้
น แต่
จากการส่
งเสริ
มให้
มี
การแสดง
รำ
�มวยโบราณอย่
างเอาจริ
งเอาจั
งตลอดช่
วงชี
วิ
ตของ
ครู
จำ
�ลอง นวลมณี
ทำ
�ให้
โรงเรี
ยนต่
างๆ ทั
งระดั
บประถมศึ
กษา
และมั
ธยมศึ
กษาหลายแห่
งฝึ
กหั
ดรำ
�มวยโบราณไว้
สื
บเนื่
อง
ต่
อมานั
บเป็
นการอนุ
รั
กษ์
ศิ
ลปะการแสดงมวยโบราณไว้
คู่
กั
เมื
องสกลนคร มี
การเผยแพร่
สู่
สาธารณชนในโอกาสต่
างๆ
อยู
เสมอ รวมทั
งมี
การเผยแพร่
ทางสถานี
โทรทั
ศน์
ต่
างๆ จนเป็
ที่
รู้
จั
กกั
นอย่
างแพร่
หลาย ปั
จจุ
บั
นแต่
ละโรงเรี
ยนในจั
งหวั
คุ
ณค่
าและ
ความสำ
�คั
ขอขอบคุ
รั
ตนะ แสนงาม อาจารย์
๒ ระดั
บ ๗
โรงเรี
ยนสกลนครพั
ฒนศึ
กษา จ.สกลนคร
ธานิ
นทร์
โล่
อุ
ทั
ย อาจารย์
หมวดศิ
ลปศึ
กษา โรงเรี
ยนสกลราชวิ
ทยานุ
กู
ล จ.สกลนคร