วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 45

45
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
แต ่
ก็
ต ้
องระวั
งท ่
าจระเข ้
ฟาดหางจากฝ ่
ายตรงข ้
าม
ตอบโต้
ด้
วย ระหว่
างการต่
อสู
เมื่
อฝ่
ายใดล้
มลงแล้
วก็
สามารถ
ลุ
กขึ้
นมาสู
ได้
อี
ก เพราะถื
อว่
ายั
งมี
โอกาสใช้
ชั้
นเชิ
เอาชนะได ้
การตั
ดสิ
นแพ ้
ชนะกั
นของมวยโบราณ
กรรมการจะดู
เมื่
อทั้
งคู
เข้
าคลุ
กวงในกั
นสั
กระยะหนึ่
แล้
วผละออกมาก็
จะรู
ว่
าฝ่
ายไหนมี
ฝี
มื
อมากน้
อยเท่
าใด
แต่
หากทั
งคู
มี
ฝี
มื
อพอๆ กั
น จะตั
ดสิ
นที่
ท่
าร�
ำเป็
นส�
ำคั
แต่
ส่
วนใหญ่
แล้
วในปั
จจุ
บั
นกาต่
อสู
ในเชิ
งศิ
ลปะมวยสกลนครนี้
เมื่
อการต่
อสู
หรื
อการแสดงสิ้
นสุ
ดลง กรรมการมั
กตั
ดสิ
นให้
เสมอกั
น โดยจั
บมื
อของนั
กมวยทั้
งสองฝ่
ายชู
ขึ้
น เพื่
อเป็
นการ
ให้
เกี
ยรติ
นั
กมวยผู้
แสดงทั้
งสองฝ่
าย
ผู้
แสดง เป็
นชาย ตั้
งแต่
๓ คนขึ้
นไป แสดงเป็
กรรมการ ๑ คน แสดงเป็
นนั
กมวยอย่
างน้
อย ๒ คนผู้
แสดง
ร�
ำมวยโบราณสกลนคร นิ
ยมนุ
งผ้
าโจงกระเบนหยั
กรั้
คื
อ ดึ
งชายกระเบนให้
สู
งขึ้
น เพื่
อให้
เห็
นลายสั
กขา สี
ของ
ผ้
าโจงกระเบนนิ
ยมสี
แดงหรื
อสี
น�้
ำเงิ
น ปล่
อยชายกระเบน
ห้
อยลงมาพองาม (ด้
วยเหตุ
นี้
เองชาวบ้
านจึ
งมั
กเรี
ยก
นั
กมวยว่
"พวกเสื
อลากหาง"
) มี
ผ้
าคาดเอวสี
แดงหรื
น�้
ำเงิ
น (ใส่
สลั
บกั
บผ้
านุ
ง คื
อ ถ้
าผ้
านุ
งสี
แดง ผ้
าคาดเอวก็
สี
น�้
ำเงิ
น) ผ้
าคาดเอวนี้
จะช่
วยรั
ดให้
ผ้
าโจงกระเบนแน่
นกระชั
ท่
อนบนเปลื
อยให้
เห็
นรอยสั
สิ่
งที่
ส�
ำคั
ญอี
กอย่
างในการแต่
งกายของผู
แสดง
ร�
ำมวยโบราณสกลนคร ก็
คื
อ สวมมงคล หรื
อมี
ผ้
าประเจี
ยด
โพกศี
รษะในขณะที่
ไหว้
ครู
(ผ้
าประเจี
ยดคื
อ ผ้
าลงยั
นต์
บรรจุ
มนต์
คาถาของเกจิ
อาจารย์
) และจะถอดมงคลออก
เมื่
อถึ
งเวลาที่
จะร่
ายร�
ำหรื
อต่
อสู
และมี
ผ้
ารั
ดต้
นแขน
(เป็
นผ้
าสี
แดง มี
ตะกรุ
ดหรื
อเครื่
องรางของขลั
งที่
ตนนั
บถื
ออยู
ข้
างใน) ทั้
งสองข้
าง
ส�
ำหรั
บกรรมการหรื
อผู้
ห้
ามมวยนั้
น การแต่
งกาย
โดยส่
วนใหญ่
จะเหมื
อนนั
กมวย แต่
กรรมการจะสวมเสื้
อกั๊
สี
แดงลงยั
นต์
สวมสร้
อยห้
อยพระเครื่
องหรื
อเครื่
องราง
ของขลั
งมากเป็
นพิ
เศษ
ดนตรี
ประกอบเป็
นสิ่
งจ�
ำเป็
นมากในการแสดง
ร�
ำมวยโบราณสกลนคร เพราะช่
วยสร้
างอารมณ์
นั
กมวย
และผู
ชมให้
เกิ
ดความคึ
กคั
ก ยิ่
งเป็
นดนตรี
พื้
นเมื
องของอี
สาน
ด้
วยแล้
วยิ่
งสนุ
ก คึ
กคั
ก เร้
าใจ นั
กมวยโบราณได้
ฟั
งเสี
ยง
แล้
วเกิ
ดความฮึ
กเหิ
ม ร่
ายร�
ำได้
โดยไม่
เหน็
ดเหนื่
อย คนดู
ก็
สนุ
กสนานไปด้
วย เครื
องดนตรี
ประกอบการแสดงร�
มวยโบราณสกลนคร ใช้
เครื่
องดนตรี
พื้
นบ้
านอี
สานทั้
งสิ้
ประกอบด้
วย พิ
ณ ซอกระบอกไม้
ไผ่
(ซอด้
วง) กลองตุ
(กลองสองหน้
า) โปงลาง ฆ้
อง แคน และโหวด ส่
วนเพลงที่
ใช้
ตี
ประกอบการแสดงร�
ำมวยโบราณสกลนคร นั้
นอาศั
ยจั
งหวะ
จากเสี
ยงกลองและเครื่
องตี
ประกอบ จั
งหวะอื่
นๆ เป็
นตั
ท�
ำจั
งหวะให้
นั
กมวยเต้
นเหยาะย่
างตามลี
ลาท่
าฟ้
อน นิ
ยม
บรรเลงลายภู
ไทเลาะตู
บ หรื
อท�
ำนองภู
ไทน้
อย
I...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...122
Powered by FlippingBook