วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 32

32
มุ
ขปาฐะ-ลายลั
กษณ์
วี
รวุ
ฒิ
หาญสมบั
ติ
นิ
ทานก่
องข้
าวน้
อยฆ่
าแม่
โศกนาฏกรรมสู่
วิ
บากกรรม
นิ
ทาน
“ก่
องข้
าวน้
อยฆ่
าแม่
เป็
นนิ
ทานประจ�
ำถิ่
นภาคอี
สานที่
มี
การเล่
าต่
อกั
นมาแสนนาน ไม่
ว่
าจะเป็
นในแบบมุ
ขปาฐะ-ลายลั
กษณ์
หรื
จากปากต่
อปาก การแสดงละครพื้
นบ้
าน การแสดงหมอล�
ำเรื่
องต่
อกลอน
หรื
อน�
ำไปสร้
างเป็
นภาพยนตร์
ก็
มี
ซึ่
งเชื่
อกั
นว่
า นิ
ทานเรื่
องนี้
มี
เค้
าโครงมาจาก
เรื่
องจริ
ง เกิ
ดขึ
นที่
ต�
ำบลถาดทอง จั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
แต่
นานมา (ปั
จจุ
บั
นอยู
ในเขตจั
งหวั
ดยโสธร) ด้
วยหลั
กฐานที่
ปรากฏนั่
นก็
คื
อ “ธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อย
โดยชาวบ้
านเชื่
อกั
นว่
าเป็
นเจดี
ย์
ที่
บรรจุ
กระดู
กแม่
ของทอง ซึ่
งเป็
นตั
วละครเอก
ในเรื่
อง นั่
นท�
ำให้
เรื่
องเล่
าและตั
วละครในนิ
ทานเรื่
องนี้
มี
ความสมจริ
งยิ่
งขึ้
แต่
ในรายละเอี
ยดเรื่
องเล่
านั้
นมี
การปรั
บเปลี่
ยนกั
นไปบ้
าง ตามยุ
คสมั
และตามการถ่
ายทอดของแต่
ละบุ
คคล บ้
างก็
เป็
นการแต่
งเสริ
มเติ
มต่
จากความคิ
ดของผู
เล่
าเอง จึ
งอาจเกิ
ดความคลาดเคลื่
อนบ้
างพอสมควร
แต่
อย่
างไรก็
ตาม สาระส�
ำคั
ญมุ
งเน้
นไปที่
การสอนสั่
งถึ
งความกตั
ญญู
ซึ่
งยั
งคง
อยู
อย่
างไม่
เสื่
อมคลาย
ธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อย
บ้
างก็
เรี
ยก
“พระธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อย”
ซึ่
งชื่
อที่
ถู
กต้
องนั้
นควรจะเรี
ยกว่
า “ธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อย” มากกว่
า เพราะภายในบรรจุ
อั
ฐิ
ของบุ
คคลธรรมดา ไม่
ใช่
อั
ฐิ
พระบรมสารี
ริ
กธาตุ
ของสมเด็
จพระสั
มมาสั
มพุ
ทธเจ้
าเช่
นเดี
ยวกั
บพระธาตุ
หรื
อพระบรมธาตุ
ทั่
วไป
I...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...122
Powered by FlippingBook