วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 6

6
ฮี
ตเดื
อนอ้
าย
ฮี
ตเดื
อนอ้
าย หรื
อบางถิ่
นเรี
ยกว่
า “ฮี
ตเดื
อนเจี
ยง”
หมายถึ
งจารี
ตประเพณี
เดื
อนที
หนึ่
ง ในวั
ฒนธรรมท้
องถิ่
อี
สานบางครั้
งก็
เรี
ยกฮี
ตเดื
อนอ้
ายนี้
ว่
า “บุ
ญเข้
ากรรม” หรื
บุ
ญเข้
าปริ
วาสกรรม กล่
าวคื
อ เมื่
อถึ
งเดื
อนอ้
ายหรื
อเดื
อนเจี
ยง
ชาวบ้
านจะว่
างจากการท�
ำนาท�
ำไร่
ก็
จะมี
การจั
ดงานฮี
เข้
ากรรมขึ้
น การเข้
ากรรมหรื
อเข้
าปริ
วาสกรรมเป็
นฮี
ตของ
พระสงฆ์
คื
อเมื่
อพระสงฆ์
ต้
องอาบั
ติ
สั
งฆาทิ
เสสข้
อใดข้
อหนึ่
(สั
งฆาทิ
เสส คื
อ ประเภทของโทษที่
เกิ
ดจากการล่
วงละเมิ
สิ
กขาบทประเภท ครุ
กาบั
ติ
ซึ่
งมี
๑๓ ข้
อ อยู
ใน ศี
ล ๒๒๗ ข้
อ)
แล้
วบอกพระสงฆ์
ด้
วยกั
นให้
ทราบไว้
เมื่
อถึ
งเดื
อนอ้
ายจึ
งมา
เข้
ากรรม
ส�
ำหรั
บมู
ลเหตุ
ของพิ
ธี
กรรม คื
อ เพื่
อให้
พระสงฆ์
ได้
ปลงอาบั
ติ
สั
งฆาทิ
เสสโดยการเข้
าปริ
วาสกรรม จึ
งจะพ้
อาบั
ติ
หรื
อพ้
นโทษกลั
บมาเป็
นพระภิ
กษุ
ผู้
มี
ศี
ลบริ
สุ
ทธิ์
ค�
ำว่
“เข้
าปริ
วาสกรรม” นี้
ในภาษาถิ่
นอี
สานได้
ตั
ดค�
ำว่
า “ปริ
วาส”
ออกเหลื
อเป็
น “เข้
ากรรม” ดั
งนั้
นบุ
ญเข้
ากรรมก็
คื
อ “บุ
ปริ
วาสกรรม” นั่
นเอง
การเข ้
าปริ
วาสกรรมของภิ
กษุ
ผู
ต ้
องอาบั
ติ
สั
งฆาทิ
เสสนั้
น ผู
ต้
องอาบั
ติ
จะต้
องเข้
าปริ
วาสกรรม
โดยสร้
างผาม (ปะร�
ำพิ
ธี
) ในป่
าสงบหรื
อบริ
เวณที่
ห่
างไกล
จากหมู
บ้
านขึ้
นมา แล้
วอยู
ปริ
วาสกรรมจนครบ ตามที่
ปกปิ
อาบั
ติ
ไว้
เมื่
ออยู
ปริ
วาสกรรมครบแล้
ว จึ
งอยู
มานั
ต (การออก
จากครุ
กาบั
ติ
โดยการนั
บราตรี
อี
ก ๖ ราตรี
เป็
นอย่
างน้
อย)
แล้
วออกอั
พภาน (การรั
บภิ
กษุ
ผู้
ต้
องอาบั
ติ
สั
งฆาทิ
เสส และ
ได้
ถู
กทํ
าโทษ ให้
กลั
บคื
นเป็
นผู้
บริ
สุ
ทธิ์
โดยการสวดประกาศ
เรี
ยกว่
า สวดอั
พภาน) จึ
งจะถื
อเป็
นผู
บริ
สุ
ทธิ์
เหมื
อนพระสงฆ์
ทั่
วไป
ส�
ำหรั
บพิ
ธี
กรรมที่
ปฏิ
บั
ติ
ในงานบุ
ญเข้
ากรรมนี้
คื
อ เมื่
อพระสงฆ์
ถื
อฮี
ตเข้
ากรรมดั
งกล่
าวข้
างต้
น ญาติ
โยม
ทั้
งหลายผู
ปรารถนาจะท�
ำบุ
ญแด่
พระสงฆ์
ผู
เข้
ากรรม ก็
จะมา
ถวายปั
จจั
ยสี่
เช่
น สร้
างกุ
ฎี
ให้
พระสงฆ์
เข้
ากรรม ถวาย
ภั
ตตาหาร หรื
อตั
กน�้
ำให้
พระสงฆ์
ได้
ใช้
อาบ ใช้
ดื
ม เมื่
อพระสงฆ์
ออกจากกรรมแล้
ว ญาติ
โยมก็
จะถวายทานหรื
อฟั
งเทศน์
ฟั
งธรรม รั
กษาศี
ล เจริ
ญภาวนาก็
ถื
อว่
าได้
กุ
ศลผลบุ
เป็
นอย่
างยิ่
ฮี
ตสิ
บสอง
หมายถึ
งประเพณี
ที่
ถื
อปฏิ
บั
ติ
สื
บทอดต่
อกั
นมาเป็
นแบบแผน เป็
นขนบธรรมเนี
ยมซึ่
งตรงกั
ค�
ำว่
า “จารี
ต” ที่
มั
กใช้
คู
กั
บค�
ำว่
า “ประเพณี
” และที่
เรี
ยกว่
า “ฮี
สิ
บสอง” ก็
หมายถึ
งจารี
ตประเพณี
ที่
ถื
อปฏิ
บั
ติ
สื
บต่
อกั
นมา
ทั้
งสิ
บสองเดื
อนในวั
ฒนธรรมอี
สาน ทั้
งนี้
ฮี
ตนั้
นสามารถ
จ�
ำแนกออกเป็
น ๒ กลุ
ม คื
อ กลุ
มแรกฮี
ตที่
ต้
องท�
ำเป็
นประจ�
และกลุ่
มที่
สองคื
อฮี
ตที่
ไม่
จ�
ำเป็
นต้
องท�
ำเป็
นประจ�
ำ ฮี
ตกลุ่
ที่
ต้
องท�
ำเป็
นประจ�
ำจึ
งมั
กเรี
ยกตามล�
ำดั
บเดื
อนต่
างๆ เช่
ฮี
ตเดื
อนอ้
าย ฮี
ตเดื
อนยี่
ฮี
ตเดื
อนสาม ฮี
ตเดื
อนสี่
ฮี
ตเดื
อน
ห้
า ฮี
ตเดื
อนสิ
บเอ็
ด และฮี
ตเดื
อนสิ
บสอง เป็
นต้
น ส่
วนฮี
ตที่
ไม่
ได้
กระท�
ำตามเดื
อนอั
นเป็
นฮี
ตที่
ไม่
จ�
ำเป็
นต้
องท�
ำเสมอไป
ได้
แก่
ฮี
ตสู
ขวั
ญ ฮี
ตผู
กเสี่
ยว ฮี
ตลงแขก เป็
นต้
ทั้
งนี้
เพื่
อให้
เห็
รายละเอี
ยดเกี่
ยวกั
บฮี
ตทั้
งสิ
บสองเดื
อนในวิ
ถี
วั
ฒนธรรม
อี
สานชั
ดเจนยิ่
งขึ้
น จึ
งขอน�
ำเสนอให้
เห็
นตามล�
ำดั
บเป็
นราย
เดื
อนดั
งนี้
I,II,1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...122
Powered by FlippingBook