วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 4

ÎÕ
µÊÔ
ºÊͧ
ฮี
ตสิ
บสอง หรื
อจารี
ตสิ
บสองเดื
อน
เป็
นค�
ำภาษาถิ่
นที่
อยู่
ใน
วิ
ถี
จารี
ตประเพณี
ของชาวอี
สาน
ครรลองแห่
งอี
สาน
I,II,1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...122
Powered by FlippingBook