วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 69

69
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
ส่
งวิ
ญญาณบรรพบุ
รุ
ษไปสู
ดิ
นแดนศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
“กู
นุ
งยี
รั
ยจ”
รวมถึ
งการขอขมาลาโทษและส่
งวิ
ญญาณสั
ตว์
ที่
เคยถู
กกิ
เป็
นอาหารคื
นให้
กั
บเจ้
าของเดิ
ม และเพื่
อเป็
นการสะเดาะเคราะห์
ให้
แก่
ชุ
มชนปราศจากสิ่
งชั่
วร้
ายทั้
งหลายทั้
งปวง
ดั
งนั้
น การฟื
นฟู
และสื
บทอดภาษาอู
รั
กลาโวยจ
จึ
งต้
องเริ
มจากการกระตุ
นจิ
ตส�
ำนึ
กในการอนุ
รั
กษ์
ของ
เจ้
าของภาษาชาติ
พั
นธุ
คนในพื้
นที่
ต้
องพู
ดภาษาอู
รั
กลาโวยจ
ด้
วยกั
น รวมถึ
งการผลั
กดั
นของภาครั
ฐในการน�
ำภาษา
อู
รั
กลาโวยจเข้
าสู่
ระบบโรงเรี
ยน เช่
น ให้
มี
การเรี
ยนการสอน
ในโรงเรี
ยนพร้
อมกั
บภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
น ถ้
าเด็
กสามารถ
ท�
ำได้
๒ อย่
างพร้
อมกั
น เรี
ยนรู้
ได้
มากภาษาย่
อมเป็
นเรื่
องดี
ซึ่
งจะช่
วยในการพั
ฒนาสมองและความคิ
ด ภาษาอู
รั
กลาโวยจ
สะท้
อนถึ
งอั
ตลั
กษณ์
ของชาวอู
รั
กลาโวยจ หากสู
ญหายไป
ก็
นั
บว่
าน่
าเสี
ยดายเพราะเท่
ากั
บว่
าสู
ญเสี
ยรากเหง้
าและ
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมที่
บรรพบุ
รุ
ษได้
คิ
ดค้
นและรั
กษาไว้
เพื่
อให้
เป็
นมรดกตกทอดถึ
งลู
กหลานตลอดไป
เอกสารการอ้
างอิ
นฤมล อรุ
โณทั
ย. (๒๕๔๙). รายงานวิ
จั
ยฉบั
บสมบู
รณ์
“ประชาสั
งคมและชุ
มชนเข้
แข็
ง” ในบริ
บทของกลุ่
มชายขอบ: กรณี
ศึ
กษากลุ่
มชาวเล
ในประเทศไทย. สำ
�นั
กงานกองทุ
นสนั
บสนุ
นการวิ
จั
เครื
อข่
ายกาญจนาภิ
เษก. ม.ป.ป. กลุ่
มชาติ
พั
นธุ์
ชาวเล อู
รั
กลาโว้
ย.
นฤมล อรุ
โณทั
ย. ๒๕๔๕. ความรู้
และมายาคติ
เกี่
ยวกั
บกลุ่
มชาติ
พั
นธุ์
ชาวเลมอแกน.
พชรวรรณ รุ่
งแสงอโณทั
ย. ๒๕๔๗. ปั
จจั
ยสำ
�คั
ญที่
มี
ผลต่
อการเปลี่
ยนแปลงทาง
วั
ฒนธรรมของชุ
มชนชาวเล :
กรณี
ศึ
กษากลุ
มอู
รั
กลาโว้
ย บริ
เวณแหลมตุ
กแก ตำ
�บลรั
ษฎา อำ
�เภอเมื
อง จั
งหวั
ดภู
เก็
ต.
มยุ
รี
ถาวรพั
ฒน์
. ๒๕๕๖. ภาษาอู
รั
กลาโวยจ. พิ
ธี
ประกาศขึ้
นทะเบี
ยนมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๖.
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม.
เยาวลั
กษณ์
ศรี
สุ
กใส. ๒๕๔๕. การเปลี่
ยนแปลงทางเศรษฐกิ
จ-สั
งคมและวั
ฒนธรรม
ของชาวเล กรณี
ศึ
กษาชาวเลสั
งกาอู้
อำ
�เภอเกาะลั
นตา จั
งหวั
ดกระบี่
.
ศู
นย์
ศึ
กษาและฟื้
นฟู
ภาษาและวั
ฒนธรรมในภาวะวิ
กฤต. ม.ป.ป. ความสำ
�เร็
จของ
การพั
ฒนาระบบตั
วเขี
ยนกลุ่
มชาติ
พั
นธุ์
อู
รั
กลาโวยจ.
สำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดกระบี่
. ม.ป.ป. เอกสารส่
งเสริ
มการเรี
ยนรู้
ภาษาและ
วั
ฒนธรรมชาวเลจั
งหวั
ดกระบี่
.
ภาษาอู
รั
กลาโวยจเป็
นหนึ่
งในภาษาชาติ
พั
นธุ
ที่
มี
แต่
ภาษาพู
ดไม่
มี
ภาษาเขี
ยนหรื
อตั
วหนั
งสื
อ ยิ่
งมี
ความเสี่
ยง
ต่
อการสู
ญหายมากขึ้
น ถ้
าหากภาษาอู
รั
กลาโวยจสาบสู
ไปเท่
ากั
บว่
าสู
ญเสี
ยภู
มิ
ปั
ญญาของบรรพบุ
รุ
ษไปด้
วย เพราะ
ภู
มิ
ปั
ญญาเหล่
านั้
นผู
กติ
ดอยู
กั
บภาษา เช่
น การสู
ญหาย
ของความรู้
ในการสร้
างเรื
อปาจั
กที่
ใช้
ในพิ
ธี
อารี
ปาจั
ก หรื
ลอยเรื
อ “ปาจั
ก” ซึ่
งเป็
นพิ
ธี
ที่
ส�
ำคั
ญและมี
การสื
บทอดต่
อๆ
กั
นมาของชาวอู
รั
กลาโวยจ มี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อเซ่
นไหว้
และ
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
พิ
ธี
ลอยเรื
อปาจั
กของชาวอู
รั
กลาโวยจ
I...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...IV
Powered by FlippingBook