วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 67

67
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
อี
กทั้
ง ยั
งสามารถแบ่
งหมวดค�
ำศั
พท์
ออกเป็
น ๗ หมวด ได้
แก่
1.
หมวดอวั
ยวะในร่
างกาย
มี
๕๖ คำ
� เช่
น กากี
(เท้
า) ตู
ลั
ก (กระดู
ก)
โบะ (ผม)
2.
หมวดเครื่
องมื
อเครื่
องใช้
ในการทำ
�มาหากิ
มี
๒๑ คำ
� เช่
น ตาลี
(เชื
อก) ปู
กั
ยจ (อวน) ปาฮู
(เรื
อ)
3.
หมวดเครื่
องใช้
ในครั
วเรื
อน
มี
๓๖ คำ
� เช่
น ญาบ (จาน) ตู
กู
(เตาไฟ) อาเยจู
กา (น้ำ
�ปลา)
4.
หมวดธรรมชาติ
มี
๓๙ คำ
� เช่
น กอมมวง (ก้
อนเมฆ) เตอโละ (อ่
าว)
บู
ลั
ด (ดวงจั
นทร์
)
5.
หมวดพื
ช ผั
ก ผลไม้
มี
๒๓ คำ
� เช่
น ซรั
ย (ตะไคร้
) เตอบู
(อ้
อย)
ยามู
อาแย (ชมพู่
)
6.
หมวดสั
ตว์
บกและสั
ตว์
ทะเล
มี
๓๐ คำ
� เช่
น อี
ติ
(เป็
ด) มาทู
(ผึ้
ง) อี
กั
ด กากะ (ปลากะพง)
7.
หมวดคำ
�กริ
ยาหรื
ออาการ
มี
๑๔ คำ
� เช่
น จู
แบะ (หยิ
บ) บารี
(วิ่
ง)
เปอกั
ก (จั
บ)
นอกจากการเขี
ยนเป็
นหมวดค�
ำศั
พท์
แล้
ว ยั
งมี
การเขี
ยนจ�
ำนวนนั
บในภาษาอู
ลั
กลาโวยจด้
วย ตั
วอย่
างเช่
ซา = ๑ ดู
วา = ๒ ตี
กฺ
า = ๓ ปั
ยจ = ๔ หากจะเขี
ยนว่
า ปู
๑ ตั
ในภาษาอู
ลั
กลาโวยจ จะเขี
ยนว่
า เกอตั
บ ซา อี
เกอ ถ้
าเป็
ปลาหมึ
ก ๒ ตั
ว จะเขี
ยนว่
า นู
ยฮ ดู
วา อี
เกอ เป็
นต้
จากการที่
ชาวอู
รั
กลาโวยจได้
มาอาศั
ยอยู
บนบก ท�
ำให้
มี
การหยิ
บยื
มภาษาไทยทางภาคใต้
มาใช้
ด้
วย ดั
งนั้
น บางค�
จึ
งเกิ
ดการผสมหรื
อการใช้
ทั
บศั
พท์
ในภาษาอู
รั
กลาโวยจ
แต่
มี
บางครั้
งที่
ในหนึ่
งประโยคจะมี
การพู
ดภาษาไทยปนไป
กั
บภาษาอู
รั
กลาโวยจ นอกจากนี้
ยั
งมี
ค�
ำที่
ใช้
เรี
ยกเครื
อญาติ
ได้
แก่
ทวด = มู
ญั
ง ปู่
และตา = แจ ย่
าและยาย = แย พ่
อตา
และพ่
อสามี
= ปะบึ
ตู
ฮา แม่
ยาย-แม่
สามี
= มะบึ
ตู
ฮา อาและ
น้
าผู้
หญิ
ง = ไมนี
มี
นี
อาและน้
าผู้
ชาย = มากี
ลากี
นิ
ทานของชาวอู
รั
กลาโวยจ
ปารี
กาซี
(ปลากระเบนยั
กษ์
)
ลามาดะ อาดา อู
รั
กลาโวยจ เซอรู
มะฮ ปี
บาโวยจ.
ปี
งาแญน บื
อเละฮ อี
กั
ด ดู
วา รากฺ
า. กู
ญา ลาเปอ นาซี
.
กู
ญา ลั
ยจ กฺ
ารี
บู
เฮอ เดะ เตองะฮ อารอก. กู
ญา ซี
งะฮ บวยจ
นาซี
. กู
ญา รู
โมด อาปี
เต็
ดดั
ด นะ ตื
องะ นาซี
. กุ
ญา บราซา
ซู
ปา ตานะฮ เบอกฺ
ายะ. กู
ญา รารี
ญาแญะ ปราฮู
. กู
ญา
เกอและฮ ปี
ลั
ยจ บู
เฮอ ซี
งี
ญา ยาดี
ปารี
กฺ
าซี
.
ความหมาย
นานมาแล้
วมี
ชาวเลบ้
านเหนื
อไปตกเบ็
ด ตกเบ็
ได้
ปลาสองตะกร้
า พวกเขาหิ
วข้
าว พวกเขามองเห็
นสั
นดอน
ที่
กลางทะเลลึ
ก พวกเขาจอดเรื
อท�
ำกั
บข้
าว ก่
อไฟ ยั
งไม่
ทั
จะหุ
งข้
าว พวกเขารู
สึ
กเหมื
อนแผ่
นดิ
นไหว พวกเขาวิ่
งหนี
ขึ้
นเรื
พวกเขาหั
นกลั
บไปมองที่
สั
นดอนอี
กครั้
ง ปรากฏว่
ามั
นเป็
ปลากระเบนยั
กษ์
เรื่
องโดย เตื
อนใจ คบคน
I...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...IV
Powered by FlippingBook