วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 66

66
สระภาษาอู
รั
กลาโวยจ ๑๙ ตั
พยั
ญชนะตั
วสะกดภาษาอู
รั
กลาโวยจ ๑๑ ตั
กฺ
าวะ
พาเพะ กาเม ดาแมะ แกฺ
รก ญาโตะ ราโมยจ
ญาเมาะ
เมี
ยว
ฮู
รั
ก ปี
นั
เดี
ยด
เคอนั
ตู
ปั
ย มู
โลยจ นู
ยฮ เมี
ยว รู
มะฮ
ฮาญั
ตางั
เตอเลอ
เบอนั
ว ลี
เมา
ลั
วะ
(ช่
องลม)
ตี
กอ
นากา
อี
ติ
บาบี
กามุ
มาทู
- ะ
เ -
เ - ะ
เ - าะ - อ เ - อ -ั
วะ -ั
เ - า
เ -ี
-ย
-ยจ -ยฮ -ว
-ฮ
-ม
-บ
-น
-ด
-ง
-ก
แ - ะ แ -
โ -
โ - ะ
- า
- ิ
- ี
-ุ
-ู
โครงการ "การอนุ
รั
กษ์
และฟื้
นฟู
ภาษาอู
รั
กลาโวยจ"
I...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...IV
Powered by FlippingBook