วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 65

65
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
การฟื้
นฟู
ภาษาอู
รั
กลาโวยจ
กระบวนการฟื
นฟู
ภาษาพู
ดต้
องเริ่
มจากการพั
ฒนา
ระบบตั
วเขี
ยนเพื่
อให้
กลุ
มชาติ
พั
นธุ
นั้
นๆ ได้
ใช้
ส�
ำหรั
การบั
นทึ
กภาษาตั้
งแต่
ค�
ำศั
พท์
เรื่
องเล่
านิ
ทานตลอดจนภู
มิ
ปั
ญญา
และองค์
ความรู
ต่
างๆ เพื่
อการสื
บทอดและการด�
ำรงอยู
ของ
ภาษาของตน การสร้
างระบบตั
วเขี
ยนที่
ได้
ประสิ
ทธิ
ภาพนั้
ต้
องอาศั
ยหลั
กส�
ำคั
ญ ๒ ประการคื
อ หลั
กเทคนิ
ค คื
หลั
กเกณฑ์
การเขี
ยนถู
กต้
องด้
วยตั
วอั
กษรไทยตามการ
ออกเสี
ยง และหลั
กความมี
จิ
ตส�
ำนึ
กในการปกป้
องภาษา
ของเจ้
าของภาษาเอง
พยั
ญชนะในภาษาอู
รั
กลาโวยจ ประกอบด้
วย
พยั
ญชนะต้
น ๒๒ ตั
ว ได้
แก่
ก- กฺ
- ค- ง- จ- ช- ซ- ญ- ด-
ต- ท- น- บ- ป- พ- ม- ย- ร- ล- ว- อ- ฮ- ยกตั
วอย่
างเช่
ก = เกอตั
บ (ปู
) ต = ตางั
น (มื
อ) และ ย = ยาโตก (หั
วใจ) เป็
นต้
พยั
ญชนะท้
ายหรื
อตั
วสะกด มี
๑๑ ตั
ว คื
อ -ก -ง -ด -น -บ
-ม -ย -ยจ -ยฮ -ว -ฮ อาทิ
เช่
น -ก = ฮู
รั
ก (กุ้
ง) -ม = เคอนั
(กระต่
าย) และ -ยฮ = นู
ยฮ (ปลาหมึ
ก) ส�
ำหรั
บสระมี
๑๙ รู
ได้
แก่
อะ อา อิ
อี
อุ
อู
เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ ดั
งตั
วอย่
าง
เช่
น นากา (ขนุ
น) กามุ
ง (มุ
ง) และ ญาโตะ (เครื่
องมื
อเจาะหอย)
โดยปกติ
เสี
ยงสระในพยางค์
ที่
ไม่
มี
ตั
วสะกดจะ
ยาวกว่
าเสี
ยงสระในพยางค์
ที่
มี
ตั
วสะกด ภาษาอู
รั
กลาโวยจ
ไม่
มี
ระบบเสี
ยงวรรณยุ
กต์
แต่
การเปลี่
ยนท�
ำนองเสี
ยงใน
ท้
ายประโยคจะท�
ำให้
ความหมายของประโยคเปลี
ยนแปลงได้
ถ้
าพยางค์
ท้
ายเป็
นเสี
ยงตกแสดงว่
าเป็
นประโยคบอกเล่
า แต่
ถ้
าพยางค์
ท้
ายเป็
นเสี
ยงสู
งแสดงว่
าเป็
นประโยคค�
ำถาม ส่
วน
การเรี
ยงค�
ำในประโยคจะประกอบด้
วยประธาน - กริ
ยา - กรรม
เช่
น กู
มากั
ด นาซี
ซามา บาบี
เรอนั
ก = ฉั
น-กิ
น-ข้
าว-กั
-หมู
-ทอด ส่
วนประโยคปฏิ
เสธจะมี
ค�
ำว่
า ฮอยเตด น�
ำหน้
ค�
ำกริ
ยา เช่
น กู
ฮอยเดต มากั
ด นาซี
= ฉั
น-ไม่
-กิ
น-ข้
าว
พยั
ญชนะต้
นภาษาอู
รั
กลาโวยจ ๒๒ ตั
เกอตั
บ กฺี
กฺี
คอด งาจิ
จี
เจด เชอนี
ง ซี
โปยจ ญาเมาะ
ดาโวยจ
ยาโตก รากฺ
า ลี
ปั
วั
ยจ อี
กั
ด ฮู
รั
ตางั
ทก นู
ยฮ บาบี
ปราฮู
พาเพะ
มาทู
น บ
พ ม
กฺ
โครงการ "การอนุ
รั
กษ์
และฟื้
นฟู
ภาษาอู
รั
กลาโวยจ"
I...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...IV
Powered by FlippingBook