วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 64

64
ชาวอู
รั
กลาโวยจ หรื
อ อู
รั
กลาโว้
ย (UrakLawoi)
เป็
นที่
รู
จั
กกั
นในนามชาวเลอย่
างที่
ได้
กล่
าวมาข้
างต้
(ปั
จจุ
บั
นเรี
ยกว่
า ชาวไทยใหม่
) อู
รั
กลาโวยจ มาจาก “อู
รั
ก”
แปลว่
า “คน” ซึ่
งมาจากรากศั
พท์
ค�
ำเดี
ยวกั
บค�
ำว่
า อุ
รั
(Orang) ในภาษามาลายู
ที่
แปลว่
า คน ส่
วนค�
ำว่
า “ลาโวยจ”
หมายถึ
ง ทะเล มาจากรากศั
พท์
ค�
ำเดี
ยวกั
บค�
ำว่
า ละอุ
ต (Laut)
ในภาษามาลายู
ที่
แปลว่
า ทะเล แต่
เดิ
มชาวอู
รั
กลาโวยจ
ใช้
ชี
วิ
ตเร่
ร่
อนในเรื
ออาศั
ยอยู
ในทะเลมากกว่
าที่
จะอยู
ชายฝั
อี
กทั้
งมี
การย้
ายแหล่
งท�
ำกิ
นไปตามฤดู
กาล ยั
งชี
พด้
วย
การหาปลาและแลกเปลี่
ยนสิ่
งของกั
บคนกลุ
มอื่
นๆ ภายหลั
ได้
อพยพขึ้
นมาอาศั
ยบนบกชายฝั่
งทะเล
หลั
กฐานทางวั
ตถุ
และค�
ำบอกเล่
าสื
บต่
อกั
นมาเชื่
กั
นว่
า ชาวอู
รั
กลาโวยจได้
เข้
ามาตั้
งถิ่
นฐานในประเทศไทย
ที่
เกาะลั
นตาเป็
นแห่
งแรก เมื่
อชาวอู
รั
กลาโวยจขึ้
นมาอาศั
อยู
บนฝั
ง ก็
ได้
ละทิ้
งวิ
ถี
ชี
วิ
ตเร่
ร่
อนทางทะเล โดยมี
การตั้
บ้
านเรื
อนเป็
นหลั
กแหล่
ง เข้
ารั
บการศึ
กษาในระบบโรงเรี
ยน
มี
ทะเบี
ยนบ้
าน กระทั่
งได้
รั
บสั
ญชาติ
ไทยในที่
สุ
ในปั
จจุ
บั
นชาวอู
รั
กลาโวยจส่
วนใหญ่
ประกอบ
อาชี
พประมงชายฝั่
ง และกระจายตั
วอาศั
ยอยู่
บนเกาะสิ
เหร่
และที่
หาดราไวย์
จั
งหวั
ดภู
เก็
ต จนถึ
งทางใต้
ของเกาะพี
พี
ดอน
เกาะลั
นตาใหญ่
จั
งหวั
ดกระบี่
เกาะอาดั
ง เกาะหลี
เป๊
เกาะราวี
จั
งหวั
ดสตู
ล และบางส่
วนอยู
ที่
เกาะลิ
บง จั
งหวั
ดตรั
ชาวอู
รั
กลาโวยจคื
อใคร
ค�
ำว่
“ชาวไทยใหม่
เป็
นค�
ำที่
ทางราชการ
ก�
ำหนดให้
เรี
ยกแทนค�
ำว่
“ชาวเล”
หรื
“ชาวน�้
ำ”
เมื่
อพระบาท
สมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
วเคยเสด็
จพระราชด�
ำเนิ
นไปทรงเยี่
ยมและ
พระราชทานสิ่
งของเครื่
องใช้
ที่
จ�
ำเป็
นต่
างๆ ให้
แก่
ชาวทะเล และ
โปรดให้
เรี
ยกชาวทะเลว่
“ไทยใหม่
ท�
ำให้
ชาวทะเลปลื
มปิ
ติ
มาก
และต้
องการให้
เรี
ยกพวกเขาตามนามพระราชทาน (ประชุ
ม ชุ
มเพ็
งพั
นธ์
.
๒๕๒๑; อ้
างถึ
งในเยาวลั
กษณ์
ศรี
สุ
กใส. ๒๕๔๕: ) เพราะพวกเขา
รู้
สึ
กว่
าได้
รั
บการยกย่
องให้
มี
ความเสมอภาคเท่
าเที
ยมกั
นกั
บชาวบก
เกาะลั
นตา
เกาะพี
พี
เกาะยาว
ภู
เก็
พั
งงา
กระบี่
ตรั
นครศรี
ธรรมราช
สุ
ราษฎร์
ธานี
สตู
สงขลา
พั
ทลุ
๑. ชาวอู
รั
กลาโวยจเข้
ามาตั้
งถิ่
นฐานที่
เกาะลั
นตา
๒. แผนที่
แสดงการอาศั
ยอยู่
ของชาวอู
รั
กลาโวยจ
I...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...IV
Powered by FlippingBook