วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 62

62
ผศ.ดร.หทั
ยรั
ตน์
มาประณี
ภาษา
อู
รั
กลาโวยจ
ภาษาของคนแห่
งทะเล
“ชาวเล”
เป็
นกลุ
มชาติ
พั
นธุ
หนึ่
งที่
อาศั
ยตามเกาะและ
ริ
มฝั
งทะเลในประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคใต้
ซึ่
งค�
ำเรี
ยกชาวเล
อาจท�
ำให้
เกิ
ดความเข้
าใจผิ
ด เนื่
องจากชาวใต้
ที่
อาศั
ยริ
มชายฝั
และประกอบอาชี
พประมง โดยพึ่
งพาท้
องทะเลเป็
นหลั
กก็
มั
กถู
เรี
ยกว่
าชาวเลด้
วยเช่
นกั
น แต่
ในที่
นี้
เราจะกล่
าวถึ
ง “ชาวเล” ในความหมาย
ด้
านชาติ
พั
นธุ
เป็
นหลั
ก โดยในประเทศไทยนั้
นมี
ชาวเลอยู
หลายกลุ
แต่
หลั
กๆ นั
กวิ
ชาการได้
แบ่
งเป็
น ๒ กลุ่
ม คื
๑. มอแกน
(แยกย่
อยเป็
มอแกนเกาะ และมอแกนบกหรื
อมอแกลน) และ
๒. อู
รั
กลาโวยจ
โดยชาวมอแกนนั้
นถื
อได้
ว่
าเป็
นที่
คุ
นหู
กั
นโดยทั่
วไป ต่
างจาก
“อู
รั
กลาโวยจ”
ที่
ผู
คนรู
จั
กน้
อยกว่
า แต่
ทว่
าพวกเขาก็
มี
ภาษาและวั
ฒนธรรมของตั
วเอง
ที่
สื
บต่
อกั
นมา โดยเฉพาะภาษาที่
ถื
อเป็
นเอกลั
กษณ์
เฉพาะตน
I...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...IV
Powered by FlippingBook