วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 61

61
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
สถาบั
นการแพทย์
แผนไทย กระทรวงสาธารณสุ
ให้
ข้
อมู
ลคุ
ณค่
าทางโภชนาการว่
า ในข้
าวย�
ำ ๑ ชุ
ดนั้
นจะให้
พลั
งงานต่
อร่
างกาย ๑,๑๔๑ กิ
โลแคลอรี่
ซึ่
งประกอบด้
วย
- น้ำ
๕๘๙.๗ กรั
- โปรตี
๓๑.๑ กรั
- ไขมั
๑๘.๐ กรั
- คาร์
โบไฮเดรต ๒๑๗.๓ กรั
- กาก
๑๑.๘ กรั
- ใยอาหาร
๑.๘ กรั
- แคลเซี
ยม
๑๙๑.๙ มิ
ลลิ
กรั
- ฟอสฟอรั
๓๖๓ มิ
ลลิ
กรั
- เหล็
๒๐๐ มิ
ลลิ
กรั
- เรติ
นอล
๑๓.๒ ไมโครกรั
- เบต้
า-แคโรที
น ๖๕.๘ ไมโครกรั
- วิ
ตามิ
นเอ ๖,๗๗๒.๔ IU
- วิ
ตามิ
นบี
หนึ่
ง ๘๒๕.๑๘ มิ
ลลิ
กรั
- วิ
ตามิ
นบี
สอง
๐.๖๑ มิ
ลลิ
กรั
- ไนอาซิ
๗.๗๗ มิ
ลลิ
กรั
- วิ
ตามิ
นซี
๖๘.๘๐ มิ
ลลิ
กรั
เอกสารการอ้
างอิ
เยาวภา ขวั
ญดุ
ษฎี
: บรรณาธิ
การ. (๒๕๕๔). ข้
าวอบ ข้
าวคลุ
ก ข้
าวยำ
�. กรุ
งเทพฯ : แสงแดด.
วิ
นั
ย ดะห์
ลั
น. (๒๕๕๓). อาหารอั
ตลั
กษณ์
มลายู
-ไทย ครั
วมุ
สลิ
มชายแดนใต้
. กทม.
ศู
นย์
วิ
ทยาศาสตร์
ฮาลาล จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ศศพิ
นทุ์
ดิ
ษนิ
ล. (๒๐๐๔). นิ
ตยสารหมอชาวบ้
าน ฉบั
บที่
๓๐๕ เดื
อนกั
นยายน. กรุ
งเทพฯ :
หมอชาวบ้
าน
จริ
ยา สุ
ขจั
นทรา กู
รอซี
ยะห์
ยามิ
รู
เด็
ง วิ
ภาดา มุ
นิ
นทร์
นพมาศ และวิ
ไลวั
ลย์
อิ
นทรไชยมาศ.
(๒๕๕๒). สถานการณ์
การผลิ
ตบู
ดู
ในจั
งหวั
ดปั
ตตานี
. วารสารมหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
ฏยะลา.
กล่
าวได้
ว่
า ในการรั
บประทานข้
าวย�
ำเพี
ยงหนึ่
งจาน
เราจะได้
สารอาหารอย่
างครบถ้
วนทั้
ง ๕ หมู่
ก็
ว่
าได้
ข้
าวย�
จึ
งถู
กดั
ดแปลงน�
ำมาเป็
นอาหารส�
ำหรั
บผู
ที่
ต้
องการดู
แล
สุ
ขภาพ ลดน�้
ำหนั
ก หรื
อแม้
แต่
การล้
างพิ
ษในร่
างกาย รวมถึ
ท�
ำให้
เลื
อดลมเดิ
นได้
ดี
อี
กด้
วย ข้
าวย�
ำจึ
งได้
รั
บความนิ
ยม
อย่
างแพร่
หลายในหมู่
ของผู้
ที่
รั
กและดู
แลสุ
ขภาพ
ข้
าวย�
ำในปั
จจุ
บั
นได้
ถู
กปรั
บเปลี่
ยนให้
เข้
ากั
ยุ
คสมั
ยมากขึ้
น ไม่
ว่
าจะเป็
นสี
สั
นที่
เปลี่
ยนไปจากเดิ
ม บ้
างก็
น�
พื
ชผั
กที่
มี
สี
ต่
างๆ มาคั้
นเอาน�
ำแล้
วไปหุ
งกั
บข้
าว นอกจาก
จะเพิ่
มความสวยงามแล้
วยั
งส่
งผลให้
แลดู
น่
ารั
บประทาน
ขึ้
นด้
วย แต่
คุ
ณค่
าทางโภชนาการ รวมถึ
งสรรพคุ
ณทางยาของ
ข้
าวย�
ำก็
ยั
งคงอยู่
อาหารหนึ่
งจานได้
ให้
อะไรมากมายกั
บเรา
หากมองลงไปลึ
กๆ เราจะเห็
นถึ
งวิ
ถี
ชี
วิ
ตที่
เกี่
ยวพั
นกั
ธรรมชาติ
รอบตั
ว รวมถึ
งวั
ฒนธรรมที่
แตกต่
างกั
นของ
ท้
องถิ่
นสะท้
อนชี
วิ
ตความเป็
นอยู
ของชาวใต้
และภู
มิ
ปั
ญญา
อั
นชาญฉลาดของบรรพบุ
รุ
ษที่
คิ
ดค้
นข้
าวย�
ำอาหาร
ที่
ทั้
งอร่
อยและมี
คุ
ณค่
าทางโภชนาการมากมายจาก
ส่
วนผสมหลากหลายที่
คลุ
กเคล้
ากั
นจนเป็
นข้
าวย�
ำที่
ชิ
มแล้
ต้
องบอกว่
า หรอยจั
งฮู้
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
สะตอ และผั
กที่
หั
นไว้
หรื
อเครื
องเคี
ยงอื
นๆ อย่
าง ตะไคร้
มะม่
วง ส้
มโอ ถั
วฝั
กยาว แตงกวา มะพร้
าวคั
ว ปลาป่
น ถั่
วงอก
พริ
กป่
น และใบมะกรู
ด และที่
สำ
�คั
ญคื
อ ราดด้
วยน้ำ
�ยำ
�บู
ดู
นั่
นเอง นอกจากนั
นยั
งสามาถบี
บมะนาวนิ
ดหน่
อย หรื
อถ้
าคุ
ใส่
ส้
มโอกั
บมะม่
วงเปรี้
ยวอยู่
แล้
วก็
ไม่
ต้
องเพิ่
มมะนาวก็
ได้
เสร็
จแล้
วเวลาจะรั
บประทานให้
คลุ
กเคล้
าส่
วนผสมทุ
กอย่
าง
ให้
เข้
ากั
น ซึ
งถื
อเป็
นกระบวนการ “ยำ
�” นั
นเอง เท่
านี
เราก็
ได้
ข้
าวยำ
�แสนอร่
อยที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
ของชาวปั
กษ์
ใต้
แล้
ข้
าวยำ
�ปั
กษ์
ใต้
ที่
ปรุ
งสำ
�เร็
จแล้
วจะออกรสหลายรส
ด้
วยกั
นได้
แก่
รสมั
นของมะพร้
าว รสเปรี
ยวจากมะม่
วงดิ
ส้
มโอ และน้
�มะนาว รสเค็
มหวานจากน้
�บู
ดู
รสเผ็
ดของ
พริ
กป่
น จะเรี
ยกว่
าเป็
นอาหารที่
บำ
�รุ
งธาตุ
ก็
ไม่
ผิ
ดนั
อร่
อยครบเครื่
อง ดี
ต่
อสุ
ขภาพ และยั
งเชื่
อว่
าสามารถต้
าน
มะเร็
งลำ
�ไส้
ใหญ่
ได้
อี
กด้
วย เนื่
องจากข้
าวยำ
�เป็
นอาหารที่
มี
เส้
นใยจากผั
กหลายชนิ
ด นอกเหนื
อจากนั้
น ข้
าวยำ
�ยั
งให้
สรรพคุ
ณทางยาหลายต่
อหลายอย่
าง จากผั
กนานาชนิ
ดที
เรา
รั
บประทาน เรี
ยกได้
ว่
าทั้
งอร่
อยและให้
ประโยชน์
ต่
อร่
างกาย
I...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...IV
Powered by FlippingBook