วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 59

59
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
เมื่
อปลาในบ่
อบู
ดู
อั
ดแน่
นได้
ที่
ดี
แล้
วจะท�
ำการปิ
ดบ่
อบู
ดู
ให้
มิ
ดชิ
ดด้
วยกระสอบเกลื
และใช้
ไม้
ไผ่
สาน หรื
อกระเบื้
องหลั
งคาปิ
ดทั
บ และอาจใช้
วั
ตถุ
หนั
กๆ ปิ
ดทั
บไว้
อี
กที
ทิ้
งระยะเวลาการหมั
ประมาณ ๘ - ๑๒ เดื
อนอย่
างที่
ได้
กล่
าวข้
างต้
น โดยในช่
วงนี้
จะไม่
เปิ
ดบ่
อบู
ดู
เลย และต้
องไม่
ให้
น�้
ำฝน
เข้
าไปในบ่
อบู
ดู
ได้
เพราจะท�
ำให้
น�้
ำบู
ดู
มี
สี
ด�
ำ และมี
กลิ่
นเหม็
น เมื่
อครบก�
ำหนดเวลาก็
จะเปิ
ดบ่
อบู
ดู
ซึ่
งจะมี
น�้
ำบู
ดู
และเนื
อบู
ดู
ปะปนกั
นอยู
โดยบู
ดู
ที่
มี
น�้
ำบู
ดู
เป็
นส่
วนใหญ่
จะเรี
ยกว่
“บู
ดู
ใส”
ส่
วนบู
ดู
ที่
มี
เนื้
อบู
ดู
ปะปน
อยู
มากจะถู
กน�
ำไปผลิ
ตเป็
“บู
ดู
ข้
น”
คราวนี้
ใครชอบรั
บประทานแบบใสหรื
อแบบเข้
มข้
นก็
สามารถเลื
อก
รั
บประทานได้
ตามใจชอบ ปั
จจุ
บั
นมี
การแปรรู
ปน�้
ำบู
ดู
บรรจุ
ขวดจ�
ำหน่
ายหลายยี่
ห้
อ ซึ่
งสามารถซื้
อหา
มาท�
ำเองที่
บ้
านได้
อย่
างง่
ายๆ
I...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...IV
Powered by FlippingBook