วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 60

60
ข้
าวยำ
อาหารผสานโภชนาการ
เมื่
อได้
น้
�บู
ดู
กั
นแล้
วเราก็
จะดู
ส่
วนประกอบอื่
นๆ
ที่
สำ
�คั
ญไม่
น้
อยกว่
ากั
น ซึ่
งอาจจะแตกต่
างกั
นไปบ้
างตามสู
ตร
ตามความชอบ แต่
โดยรวมก็
จะมี
รู
ปแบบหน้
าตาไม่
ต่
างกั
นนั
ขึ้
นอยู่
กั
บวั
ตถุ
ดิ
บที่
ใช้
ประกอบการทำ
�ข้
าวยำ
�นั่
นเอง โดยวิ
ธี
การทำ
�ข้
าวยำ
�นั
นก็
ไม่
ยาก เริ
มจากการเตรี
ยมวั
ตถุ
ดิ
บต่
างๆ ก่
อน
เช่
น กุ
งแห้
งโขลกละเอี
ยด (หรื
อใครชอบรั
บประทานแบบ
กุ
งฝอยก็
ไม่
ว่
ากั
น) พริ
กป่
น ถั
วฝั
กยาวหั
นชิ
นเล็
ก ตะไคร้
ใบมะกรู
ใบชะพลู
ใบยอ ใบขมิ้
น ใบบั
วบก ดอกดาหลา ถั่
วงอก มะนาว
ส้
มโอ มะม่
วงเปรี้
ยว เป็
นต้
น นอกจากนี้
ยั
งมี
ผั
กท้
องถิ่
นทาง
ภาคใต้
อย่
าง
“ใบกระพั
งโหมและใบหมุ
ย”
ที่
มี
เฉพาะทาง
ภาคใต้
เท่
านั้
น และที่
ขาดไม่
ได้
คื
อน้
�บู
ดู
และข้
าวสวย
ที่
หุ
งจนขึ้
นหม้
อ เท่
านี้
ก็
พร้
อมสำ
�หรั
บทำ
�ข้
าวยำ
�กั
นแล้
ก่
อนอื่
นเรามาเริ่
มปรุ
งน้
�บู
ดู
กั
นก่
อน โดยนำ
�น้
�บู
ดู
กั
บน้ำ
�สะอาด (หรื
อจะใช้
น้
�บู
ดู
ล้
วนๆ ก็
ได้
สำ
�หรั
บผู
ที่
ชอบ
ความเข้
มข้
น) และตะไคร้
ข่
า หอมแดง และน้ำ
�มะขามเปี
ยก
นำ
�มาใส่
หม้
อตั้
งไฟ เคี่
ยวจนได้
ที่
กระทั่
งน้ำ
�บู
ดู
ลดลงกว่
าครึ่
และเข้
ากั
บเครื
องปรุ
งต่
างๆ ซึ
งก็
แล้
วแต่
ว่
าต้
องการให้
น้
�บู
ดู
เข้
มข้
นมากน้
อยเพี
ยงใด จากนั
นลดไฟอ่
อนๆ เคี่
ยวสั
กพั
ทิ้
งให้
เย็
นแล้
วกรองเอากากออกเหลื
อแต่
น้ำ
�บู
ดู
ล้
วนๆ
เมื่
อได้
น้
�บู
ดู
เข้
มข้
นที่
มี
กลิ่
นหอมสมุ
นไพรแล้
ก็
นำ
�น้
�บู
ดู
ใส่
น้
�ตาลปี๊
บ (อาจเคี่
ยวน้
�ตาลพร้
อมกั
บสมุ
นไพร
ตั้
งแต่
ต้
นก็
ได้
) น้
�ตาลทราย และใบมะกรู
ด นำ
�ลงไปเคี่
ยวกั
ไฟอ่
อนๆ จนได้
ที่
จะได้
รสเค็
มๆ หวานๆ หอมกลิ่
นสมุ
นไพร
จากนั้
นตั
กข้
าวสวยใส่
จานโรยด้
วยผั
กสมุ
นไพรต่
างๆ เช่
I...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...IV
Powered by FlippingBook