วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 58

58
น้ำ
�บู
ดู
ชู
รส
ข้
าวยำ
น้
�บู
ดู
นั
นสามารถนำ
�ไปปรุ
งร่
วมกั
บอาหารได้
หลากหลาย จะทำ
�เป็
นน้
�พริ
กเครื
องเคี
ยงทานร่
วม
กั
บผั
กสดก็
ได้
หรื
อจะปรุ
งเป็
นน้
�ราดข้
าวยำ
�ก็
ดี
ซึ่
งก่
อนที่
เราจะเริ่
มต้
นทำ
�ข้
าวยำ
�นั้
น อั
นดั
บแรกจะต้
องรู้
จั
การทำ
�น้
�บู
ดู
เสี
ยก่
อน แม้
ในความเป็
นจริ
งเวลาทำ
�ข้
าวยำ
�เราอาจซื
อน้
�บู
ดู
มาใช้
เพื่
อความสะดวกก็
ตาม
สำ
�หรั
บน้
�บู
ดู
นั้
นก็
ได้
มาจากการหมั
กปลากั
บเกลื
อเช่
นเดี
ยวกั
บการหมั
กน้
�ปลา โดยอาศั
ยกระบวนการ
หมั
กตามธรรมชาติ
ใช้
เวลาในการหมั
ก ๘ - ๑๒ เดื
อน ที่
ต่
างจากน้ำ
�ปลาก็
คื
อ น้ำ
�บู
ดู
จะเป็
นของเหลวขุ่
ซึ่
งเป็
นสารแขวนลอย ต้
องเขย่
าให้
เข้
ากั
นก่
อนรั
บประทานจึ
งจะเข้
มข้
น ส่
วนน้
�ปลานั้
นไม่
มี
ชิ้
นส่
วนของ
ตะกอน และปริ
มาณเกลื
อของน้ำ
�ปลาก็
สู
งกว่
าน้ำ
�บู
ดู
ส�
ำหรั
บการท�
ำน�้
ำบู
ดู
นั้
น เริ่
มจากน�
ำปลาทะเลสดๆ ซึ่
งสามารถใช้
ปลา
ชนิ
ดใดก็
ได้
(แต่
น�้
ำบู
ดู
ขึ้
นชื่
อในอ�
ำเภอสายบุ
รี
จั
งหวั
ดปั
ตตานี
มั
กใช้
ปลากะตั
เนื่
องจากเชื่
อว่
าจะได้
น�้
ำบู
ดู
ที่
มี
กลิ่
นและรสชาติ
ดี
) จากนั้
นก็
น�
ำปลามาล้
าง
ให้
สะอาด แล้
วน�
ำไปใส่
กระบะไม้
ขนาดประมาณ๐.๕ x ๒ เมตร และเติ
มเกลื
อสมุ
ทร
ประเภทหยาบลงไปในอั
ตราส่
วนปลากะตั
กต่
อเกลื
อเป็
น ๓ : ๑ โดยน�้
ำหนั
แล้
วคลุ
กเคล้
าให้
เข้
ากั
นด้
วยไม้
พาย เมื่
อคลุ
กปลากั
บเกลื
อเข้
ากั
นได้
ที่
ดี
แล้
ก็
จะน�
ำไปใส่
ในโอ่
งดิ
นหรื
อบ่
อซิ
เมนต์
ที่
ชาวบ้
านทั่
วไปเรี
ยกว ่
“บ่
อบู
ดู
ซึ่
งมี
ขนาดเส้
นผ่
านศู
นย์
กลางประมาณ ๑ เมตร สู
ง ๑ เมตร แล้
วใช้
กระสอบ
หรื
อผ้
าคลุ
มปิ
ดไว้
จากนั้
นก็
คอยให้
ปลายุ
บตั
วลง แล้
วจึ
งเติ
มปลาและเกลื
ที่
คลุ
กแล้
วลงไปอี
กจนเกื
อบเต็
ม โดยจะเว้
นพื้
นที่
บางส่
วนของบ่
อบู
ดู
ไว้
เผื่
อก๊
าซ
ที่
เกิ
ดจากการหมั
กดั
นฝาบ่
I...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...IV
Powered by FlippingBook