วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 57

57
ธรรมชาติ
-จั
กรวาล
ฐิ
ติ
มา สิ
งห์
แก้
บิ
บิ
มบั
บ ข้
าวยำ
�ชาวเกาหลี
กลั
บจากใต้
ในครั้
งนี้
นอกจากจะได้
เก็
บภาพท้
องทะเลสี
ครามหาดทรายสี
ขาวกั
บฝู
งปลาเล็
กปลาน้
อยที่
แหวกว่
าย
สวนกั
นไปมา มั
นช่
างสวยงามราวกั
บสรวงสวรรค์
สมกั
บค�
ำขนานนาม “สวรรค์
แดนใต้
” โดยแท้
แล้
วมาถึ
งภาคใต้
ครั้
งนี้
จะพลาด
ลิ้
มลองต้
นต�
ำรั
บอาหารปั
กษ์
ใต้
ไปได้
อย่
างไร ด้
วยรสชาติ
ที่
มี
เอกลั
กษณ์
และส่
วนผสมที่
หลากหลายด้
วยสมุ
นไพรต่
างๆ
เมนู
เด็
ดที่
ว่
านี้
มาพร้
อมกั
บคุ
ณค่
าทางโภชนาการอย่
างครบถ้
วน คงเป็
นอะไรไปไม่
ได้
นอกเสี
ยจาก
“ข้
าวย�
ำปั
กษ์
ใต้
หรื
“ข้
าวย�
ำน�้
ำบู
ดู
นั่
นเอง
ข้
าวย�ำ
วั
ฒนธรรมการกิ
น ณ ถิ่
นใต้
“ข้
าวย�
ำ”
เป็
นอาหารไทยภาคใต้
และอาหาร
มาเลเซี
ยที่
รู
จั
กกั
นในชื่
“นาซิ
กาบู
” (Nasi kerabu)
ซึ่
ง “นาซิ
แปลว่
า “ข้
าว” ส่
วน “กาบู
” แปลว่
า “ย�
ำ” เป็
นภาษามลายู
ท้
องถิ่
ของพี่
น้
องชาวมุ
สลิ
ม โดยข้
าวย�
ำนั้
นรั
บประทานกั
นอย่
าง
แพร่
หลายในจั
งหวั
ดทางภาคใต้
ของไทย รวมถึ
งแถบ
คาบสมุ
ทรมาเลย์
และประเทศอิ
นโดนี
เซี
ย ต้
นก�
ำเนิ
ดนั้
สั
นนิ
ษฐานว่
าอยู
ทางภาคใต้
ของไทยและประเทศมาเลเซี
ส่
วนในแถบเอเซี
ยยั
งมี
ข้
าวย�
ำที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
เฉพาะตน
อย่
างเช่
น “บิ
บิ
มบั
บ” (Bibimbap) หรื
อข้
าวย�
ำ ของเกาหลี
ที่
รสชาติ
ไม่
จั
ดจ้
านมากนั
ก มี
ไข่
ดิ
บและเนื้
อสั
ตว์
เป็
นวั
ตถุ
ดิ
รวมอยู่
ด้
วย
ข้
าวย�
ำเป็
นมากกว่
าอาหารประจ�
ำท้
องถิ่
นของ
คนใต้
แต่
ข้
าวย�
ำยั
งมี
กลิ่
นอายของวิ
ถี
ชี
วิ
ต รวมถึ
งวั
ฒนธรรม
ที่
ฝั
งลึ
กมายาวนานจากรุ
นสู
รุ
น สะท้
อนผู
คน พื
ชผั
ก และ
ทรั
พยากรพื้
นถิ่
น แล้
วอะไรที่
ท�
ำให้
ใครต่
อใครหลายคนถึ
ติ
ดอกติ
ดใจเมื
อได้
ลิ้
มชิ
มรสข้
าวย�
ำ นั่
นก็
คื
อ “น�้
ำบู
ดู
” หั
วใจส�
ำคั
ของข้
าวย�
ำนั่
นเอง น�้
ำบู
ดู
ไม่
ใช่
ว่
าจะท�
ำกั
นได้
ง่
ายๆ เพราะ
ต้
องใช้
กระบวนการในการหมั
กบ่
มรวมถึ
งระยะเวลาที่
พอเหมาะ จึ
งจะท�
ำให้
น�้
ำบู
ดู
อร่
อยกลมกล่
อมเมื่
อใช้
ประกอบ
กั
บข้
าวย�
ำ ซึ่
งข้
าวย�
ำในแต่
ละถิ่
นฐานนั้
นก็
ไม่
เหมื
อนกั
นเสี
ยที
เดี
ยว
ต่
างสู
ตรบ้
าง ต่
างวั
ตถุ
ดิ
บบ้
างไปตามท้
องถิ่
น แม้
จะอยู
ใน
ภาคใต้
ด้
วยกั
นเอง
ข้
าวย�
ำน�้
ำบู
ดู
ที่
ขึ้
นชื่
อซึ่
งหากใครได้
แวะเวี
ยน
ผ่
านไปภาคใต้
เป็
นต้
องแวะชิ
ม นั่
นก็
คื
อ “ข้
าวย�
ำสายบุ
รี
จั
งหวั
ดปั
ตตานี
ของเรานี่
เอง ส่
วนข้
าวย�
ำในจั
งหวั
ดสตู
จะแตกต่
างกั
บข้
าวย�
ำในจั
งหวั
ดอื่
นๆ เนื่
องจากข้
าวย�
จั
งหวั
ดสตู
ลจะเน้
นข่
า ซึ่
งเรี
ยกกั
นว่
า “ข้
าวย�
ำหั
วข่
า”
โดยจะเป็
นการน�
ำข้
าวมาคลุ
กกั
บเครื่
องแกงและผั
ซึ่
งจะไม่
ใช้
น�้
ำบู
ดู
เหมื
อนทั่
วๆ ไป
เปิ
ดเมนู
สู่
ครั
วใต้
I...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...IV
Powered by FlippingBook