วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 54

54
การประกอบพิ
ธี
ลงเล
พิ
ธี
ลงเลจะเริ่
มขึ้
นตั้
งแต่
วั
นขึ้
น ๑๔ ค�่
ำ เดื
อน ๘
ในวั
นนี้
คนในชุ
มชนจะตระเตรี
ยมข้
าวต้
ม ข้
าวสาร เครื่
องคาว
เครื่
องหวานเพื
อใช้
ประกอบพิ
ธี
การแบ่
งบทบาทในการ
ท�
ำหน้
าที่
สร้
างศาลเพื
อประกอบพิ
ธี
และตระเตรี
ยมสิ่
งของ
ที่
ต้
องใช้
ในพิ
ธี
เป็
นสิ่
งที่
ปฏิ
บั
ติ
โดยความร่
วมมื
อร่
วมใจกั
ทุ
กฝ่
าย
ศาลเล็
กๆ ที่
สร้
างขึ
นชั่
วคราว มี
ลั
กษณะสองชั้
คล้
ายศาลปู
ตาถู
กตั้
งขึ้
นเพื่
อประกอบพิ
ธี
บริ
เวณข้
างศาล
จะตั้
งแท่
นขึ้
นมา ๑ แท่
น เมื่
อศาลสร้
างเสร็
จหมอพิ
ธี
จะน�
เสื่
อผื
นเล็
กปู
พื้
นศาล พานหมากพลู
และดอกไม้
จั
ดวางไว้
บนผ้
าขาว กระถางธู
ป ข้
าวต้
ม ข้
าวสาร และเครื่
องคาวหวาน
ถู
กจั
ดวางในศาลพร้
อมสรรพ ส่
วนแท่
นข้
างศาลจะน�
ำมะพร้
าว
วางไว้
บนแท่
นและปั
กช่
อดอกมะพร้
าวไว้
ที่
ฐานแท่
นนั้
ในยามบ่
ายจะมี
การนิ
มนต์
พระสงฆ์
จ�
ำนวน ๙ รู
มาประกอบพิ
ธี
สมาชิ
กทั้
งชายหญิ
งนั
บตั้
งแต่
เด็
กเล็
กจนถึ
แก่
เฒ่
าต่
างมารวมกั
นในบริ
เวณพิ
ธี
ในค�่
ำคื
นหมอพิ
ธี
จะท�
ำการจุ
ดเที
ยนบู
ชาและสวดชุ
มนุ
มเทวดาและอั
นเชิ
สิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ทั้
งหลายมาร่
วมในพิ
ธี
และให้
มารั
บเครื่
อง
เซ ่
นไหว ้
ที่
ได ้
จั
ดไว ้
การประกอบพิ
ธี
นี้
ต ้
องจั
ดส�
ำรั
เครื่
องคาวหวานต่
างหากจากที่
วางบนศาล น�
ำมาวางไว้
ข้
างๆ เพื
อให้
แก่
โอปาติ
กะและผี
บรรพบุ
รุ
ษ จากนั้
นพระสงฆ์
สวดเจริ
ญพระพุ
ทธมนต์
หลั
งจากเสร็
จพิ
ธี
จะมี
การร้
องร�
ท�
ำเพลง การละเล่
นพื้
นบ้
าน เช่
น ร�
ำมโนราห์
หรื
อเล่
นเกมส์
เพื่
อความสนุ
กสนานรื่
นเริ
งร่
วมกั
เล่
ากั
นว่
าในอดี
ตนั้
นสมาชิ
กชุ
มชนจะต้
องไป
ท�
ำบุ
ญบริ
เวณทะเลและต้
องค้
างคื
นในอาณาบริ
เวณพิ
ธี
สมาชิ
กชุ
มชนจะสร้
างขน�
ำเล็
กๆ เป็
นลั
กษณะคล้
ายตั
ว L เพื่
พั
กอาศั
ยร่
วมกั
นในบริ
เวณนั้
I...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...IV
Powered by FlippingBook