วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 53

53
คนโบราณได้
ก�
ำหนดไว้
ก็
เป็
นได้
ทุ
กวั
นนี้
พบการท�
ำพิ
ธี
ลงเล
อยู
ในสามชุ
มชนของอ�
ำเภอไม้
แก่
น ได้
แก่
บ้
านสารวั
ต�
ำบลไทรทอง บ้
านใหญ่
ต�
ำบลไม้
แก่
น และบ้
านดิ
นเสมอ
ต�
ำบลตะโละไกรทอง เท่
านั้
พิ
ธี
ลงเลถื
อเป็
นพิ
ธี
ส�
ำคั
ญของคนในชุ
มชนทั้
งสาม
แห่
ง ปี
ใดที่
มี
ฤกษ์
ยามในการจั
ดพิ
ธี
ลู
กหลานและคนในชุ
มชน
จะกลั
บมากั
นพร้
อมหน้
าเพื่
อร่
วมกั
นประกอบพิ
ธี
เชื่
อกั
นว่
หากไม่
มี
การประกอบพิ
ธี
หรื
อไม่
มาร่
วมพิ
ธี
ก็
จะท�
ำให้
มี
เหตุ
เภทภั
ยกั
บหมู
บ้
านหรื
อสมาชิ
กชุ
มชน พิ
ธี
นี้
นอกจาก
เป็
นการแสดงความเคารพต่
อสิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
แล้
วยั
งถื
อว่
เป็
นการปั
ดเป่
าทุ
กข์
โศกโรคภั
ย เคราะห์
กรรมทั้
งหลาย
ให้
พ้
นไปจากสมาชิ
กและชุ
มชนด้
วย
I...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...IV
Powered by FlippingBook