วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 52

52
พิ
ธี
ลงเล
เป็
นพิ
ธี
บู
ชาเทพยดาและสิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ทั้
งหลายที่
เชื่
อว่
าเป็
นผู
คุ
มครองดู
แลปกปั
กษ์
รั
กษาชี
วิ
ตผู
คน
ในชุ
มชน อั
นได้
แก่
เท้
าอั
ฐโลกบาล (เทวดาประจ�
ำทิ
ศทั้
งแปด)
นามว่
า พระอิ
นทร์
ประจ�
ำทิ
ศตะวั
นออก พระอั
คนี
ประจ�
ทิ
ศตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
พระยม ประจ�
ำทิ
ศใต้
พระนิ
รฤติ
ประจ�
ำทิ
ศตะวั
นตกเฉี
ยงใต้
พระวรุ
ณ ประจ�
ำทิ
ศตะวั
นตก
พระวายุ
ประจ�
ำทิ
ศตะวั
นตกเฉี
ยงเหนื
อ พระกุ
เวร (เวสสุ
วรรณ)
ประจ�
ำทิ
ศเหนื
อ พระอิ
ศวร (อี
ศาน) ประจ�
ำทิ
ศตะวั
นออก
เฉี
ยงเหนื
อ ตลอดจนโอปาติ
กะ อั
นได้
แก่
เทวดา พรหม ภู
ตผี
เปรต อสู
รกาย และมนุ
ษย์
ต้
นกั
ลป์
รวมถึ
งเจ้
าที่
เจ้
าทางและ
ผี
ที่
คนในชุ
มชนเคารพ เช่
น พ่
อแก่
โต๊
ะเมื
อง โต๊
ะหมอเสน
โต๊
ะหมอน้
อย โต๊
ะชายเพี
ยร แม่
โต๊
ะนาง เป็
นต้
น ในพิ
ธี
นี้
ให้
น�้
ำหนั
กกั
บการกล่
าวถึ
งการบู
ชาเท้
าเวสสุ
วรรณ (พระกุ
เวร)
อาจจะเนื่
องมาจากพื้
นฐานความเชื่
อของชุ
มชนบ้
านเมื
องเรา
เชื่
อว่
าเท้
าเวสสุ
วรรณ เป็
นเทพผู
ขั
บไล่
ปี
ศาจ เสนี
ยดจั
ญไร
คุ
ณไสยต่
างๆ อี
กทั้
งเป็
นผู้
บั
นดาลโชคลาภและความร�่
ำรวย
พิ
ธี
ลงเลจะจั
ดขึ
นในวั
นขึ้
น ๑๕ ค�่
ำเดื
อน ๘ ซึ่
ตรงกั
บวั
นจั
นทร์
หรื
อวั
นพฤหั
สบดี
เท่
านั้
น สองวั
นนี้
ถื
อเป็
ฤกษ์
ยามส�
ำหรั
บการประกอบพิ
ธี
ลงเล หากตรงกั
บวั
นอื่
นๆ
ก็
จะจั
ดขึ้
นไม่
ได้
และในปี
ใดมี
เดื
อน ๘ สองหน ต้
องจั
ดใน
วั
นขึ้
น ๑๕ ค�่
ำเดื
อน ๘ หลั
ง ซึ่
งคนรุ่
นปั
จจุ
บั
นเองก็
ไม่
ทราบ
นั
ยว่
าเพราะเหตุ
ใดจึ
งก�
ำหนดเป็
นวั
นและเวลานี้
เพี
ยงแต่
เป็
การปฏิ
บั
ติ
สื
บทอดต่
อๆ กั
นมาของชุ
มชน อาจเป็
นไปได้
ว่
ในวั
นและเวลานี้
คื
อวั
นฟ้
าเปิ
ดเชื่
อมโยงมิ
ติ
ภพภู
มิ
ซึ่
I...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...IV
Powered by FlippingBook