วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 50

50
พั
ทธนั
นท์
โอษฐ์
เจษฎา
พิ
ธี
กรรม-งานเทศกาล
ประเพณี
ลงเล
พิ
ธี
กรรมเป็
นการแสดงออกทางสั
งคมที่
ถู
กจั
ดระเบี
ยบอย่
างมี
แบบแผน
และมี
ความหมาย การประกอบพิ
ธี
กรรมไม่
ใช่
สิ่
งบั
งเอิ
ญหากแต่
มี
การก�
ำหนด
กฎเกณฑ์
และขั้
นตอนไว้
อย่
างชั
ดเจน พิ
ธี
กรรมวางอยู
บนพื้
นฐานของความศรั
ทธา
ในพลั
งอ�
ำนาจเหนื
อธรรมชาติ
หรื
อผี
อั
นเป็
นคติ
ความเชื่
อของผู
คนในดิ
นแดน
สยามประเทศมาแต่
โบราณ ค�
ำว่
าผี
ไม่
ได้
หมายถึ
งวิ
ญญาณหรื
อผี
หากแต่
หมายถึ
อ�
ำนาจเหนื
อธรรมชาติ
ที่
มนุ
ษย์
ควบคุ
มไม่
ได้
พิ
ธี
กรรมคื
อสะพานเชื่
อมโยง
ระหว่
างมโนส�
ำนึ
กในสิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
หรื
ออ�
ำนาจเหนื
อธรรมชาติ
และสิ่
งอั
นเป็
สามั
ญ ทั้
งยั
งยึ
ดโยงโลกแห่
งวิ
ญญาณหรื
อเมื
องฟ้
าเมื
องบนกั
บโลกมนุ
ษย์
หรื
เมื
องดิ
นไว้
ณ พื้
นที่
และห้
วงเวลาเดี
ยวกั
ปลายด้
ามขวานของประเทศไทย ในพื้
นที่
จั
งหวั
ดปั
ตตานี
ยั
งคงพบ
พิ
ธี
กรรมของกลุ
มชาวพุ
ทธอี
กพิ
ธี
กรรมหนึ
งที่
ยั
งคงมี
การปฏิ
บั
ติ
สื
บทอดมาถึ
ปั
จจุ
บั
น เรี
ยกกั
นว่
“พิ
ธี
ลงเล”
หรื
“พิ
ธี
ลงทะเล”
I...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...IV
Powered by FlippingBook