วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 42

42
สิ
ละ
ละ
ไม่
มี
ชาติ
ใดในทวี
ปเอเชี
ที่
ไม่
มี
ศิ
ลปะการต่
อสู
และทั
กษะ
ในการรบของตนเอง ด้
วยเหตุ
นี้
จึ
งท�
ำให้
ศิ
ลปะการต่
อสู
เป็
ส่
วนหนึ่
งของวั
ฒนธรรมการรบ
ของทุ
กๆชนชาติ
ในเอเชี
ยซึ่
งมี
ค่
เที
ยบเท่
าชี
วิ
ตและความอยู
รอด
ของผู้
คนในภู
มิ
ภาคนี้
ที
เดี
ยว
I...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...IV
Powered by FlippingBook