วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 46

46
เสื้
อผ้
และ
เครื่
องแต่
งกาย
ลั
กษณะการแต่
งกายของผู
แสดงหรื
อผู
เข้
าแข่
งขั
“สิ
ละ” มี
รู
ปแบบที
เป็
นเอกลั
กษณ์
ของชาวไทยเชื้
อสายมลายู
ในภาคใต้
มุ
งที่
ความสวยงามเป็
นประการส�
ำคั
ญ เสื้
อผ้
าที
สวมใส่
จะเน้
นสี
สั
นที่
สวยงามสะดุ
ดตา และเนื่
องจากการแสดง
“สิ
ละ” เป็
นทั้
งศิ
ลปะการป้
องกั
นตั
ว และศิ
ลปะการแสดง
ดั
งนั้
นการแต่
งกาย “สิ
ละ” จึ
งแบ่
งได้
เป็
น ๒ กลุ
ม คื
การแต่
งกายแบบ
“สิ
ละนั
กสู
ใช้
ส�
ำหรั
บการต่
อสู
แข่
งขั
ที่
มี
กติ
กาและการตั
ดสิ
นแพ้
ชนะกั
น การแต่
งกายชนิ
ดนี้
จึ
งเป็
นการแต่
งกายที่
เรี
ยบง่
าย ผู
แสดงนิ
ยมแต่
งกาย
แบบพื้
นบ้
านดั้
งเดิ
มของชาวไทยเชื้
อสายมลายู
โดยจะ
สวมเสื้
อยื
ดคอกลม แขนสั้
นเหนื
อศอก มั
กเป็
นเสื้
อที่
มี
จ�
ำหน่
ายทั่
วไป และการแต่
งกายแบบ
“สิ
ละเพื่
อการแสดง”
คื
อ “สิ
ละ” ที่
แสดงศิ
ลปะการต่
อสู
ที่
มี
ดนตรี
บรรเลงประกอบ
อย่
างคึ
กคั
กสนุ
กสนานมี
การแสดงท่
าทุ
มทั
บจั
บหั
ก การแต่
งกาย
จึ
งเน้
นความสวยงามมากกว่
า นั
กแสดงมั
กสวมเสื้
อที่
เรี
ยกว่
ตื
อโละบลางอ ลั
กษณะเป็
นเสื้
อคอกลม อาจมี
คอตั้
งแบบ
คอสั้
นหรื
อไม่
มี
ก็
ได้
ผ่
าครึ่
งหนึ่
งติ
ดกระดุ
ม ๓ เม็
ด แขนเสื้
กระบอกยาวจรดข้
อมื
อ สวมกางเกงขายาว ขากว้
างคล้
าย
กางเกงจี
น มี
แถบข้
างตั้
งแต่
เอวถึ
งปลายขาและรอบปลายขา
กางเกงที่
ใช้
แสดง “สิ
ละ” ไม่
มี
การก�
ำหนดตายตั
ว ส่
วนใหญ่
มุ
งความสะดวกสบายในการแสดงท่
าทางต่
างๆ สวมผ้
ปาลิ
กั
ต ทั
บกางเกงสั้
นเหนื
อเข่
าเล็
กน้
อย สมั
ยก่
อนนิ
ยม
ผ้
า “ลิ
กั
ต” ซึ่
งเป็
นผ้
ามาจากอิ
นเดี
ยมี
ลั
กษณะเป็
นผ้
าถุ
ลายขวางหรื
อตาหมากรุ
ก ใช้
วิ
ธี
พั
นรอบเอวทั
บซ้
อนกั
ด้
านหน้
าท้
อง หรื
อขมวดไว้
ที่
เอว ปั
จจุ
บั
นนิ
ยมใช้
ผ้
าซอแกะ
คื
อผ้
าทอยกด้
วยดิ้
นเงิ
นดิ้
นทองหรื
อผ้
าปาเต๊
ะ แล้
วใช้
ผ้
าคาดสะเอว เรี
ยกว่
า ผ้
าลื
อปั
ค ผู
กคาดทั
บผ้
าปาลิ
กั
อี
กชั้
นหนึ่
ง เพื่
อป้
องกั
นไม่
ให้
ผ้
าหลุ
ด เนื่
องจากท่
าทางของ
“สิ
ละ” ที่
โลดโผนมากอาจท�
ำให้
ผ้
าลิ
กั
ตหลุ
ดได้
หรื
อไม่
ก็
คาดเข็
มขั
ดแทนผ้
าคาดเอว แล้
วโพกศี
รษะด้
วยผ้
าสตาแง
ที่
พั
บเป็
นรู
ปสามเหลี่
ยม
การแต่
งกายของนั
กดนตรี
หรื
อลู
กคู
ลู
กคู
“สิ
ละ”
เป็
นผู
ชายล้
วน มั
กแต่
งกายแบบธรรมดาอย่
างการแต่
งกาย
ในชี
วิ
ตประจ�
ำวั
น กล่
าวคื
อ นุ
งโสร่
งหรื
อนุ
งกางเกงขายาว
ใส่
เสื้
อธรรมดาแขนยาวหรื
อแขนสั้
นเหมื
อนที
เคยใส่
ปกติ
ไม่
พิ
ถี
พิ
ถั
นมากนั
ก ยกเว้
นงานต้
อนรั
บแขกบ้
านแขกเมื
องหรื
งานเผยแพร่
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมภาคใต้
ที่
ส่
วนราชการหรื
อเอกชน
จั
ดขึ้
นเจ้
าภาพมั
กจะสนั
บสนุ
นให้
นั
กดนตรี
คณะ “สิ
ละ”
แต่
งกายแบบพื้
นบ้
านของชาวไทยเชื้
อสายมลายู
ดั้
งเดิ
นอกจากนั้
นในกรณี
ที่
มี
การจั
ดการแข่
งขั
นประลองยุ
ทธ์
แบบ
“สิ
ละ” เพื่
อชิ
งรางวั
ลในงานเทศกาลต่
างๆ นั
กดนตรี
“สิ
ละ”
มั
กแต่
งกายด้
วยชุ
ดพื้
นบ้
านกั
นทั้
งวง
I...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...IV
Powered by FlippingBook