วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 45

45
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
ลั
กษณะเฉพาะที
แสดงอั
ตลั
กษณ์
ของ
สิ
ละ
“สิ
ละ” เน้
นลี
ลาการเคลื่
อนไหวที่
สง่
างามขณะ
ต่
อสู
ประหนึ่
งการแหวกว่
ายของมั
จฉา คอยหาจั
งหวะเข้
ประชิ
ดตั
ว ใช้
มื
อหรื
อเท้
าจู
โจมและตอบโต้
คู
ต่
อสู
อย่
างรวดเร็
ปานสายฟ้
าแลบ ซึ่
งมี
ทั้
ง การต่
อยตี
การจั
บหั
ก การทุ
การใช้
อาวุ
ธฟั
นแทง และการผสมผสานหลั
กการต่
างๆ
ดั
งกล่
าวเข้
าด้
วยกั
น ซึ
งการฝึ
กสิ
ละใช้
ทฤษฏี
การฝึ
กจิ
วิ
ญญาณ โดยมุ
งศิ
ลปะการร่
ายร�
ำมากกว่
าศิ
ลปะการต่
อสู
แบบสมจริ
ง อี
กทั้
งการฝึ
กวิ
ชานี้
เป็
นการส่
งเสริ
มความเป็
สุ
ภาพบุ
รุ
ษอี
กทางหนึ่
งด้
วย เพราะผู
ที่
เรี
ยนวิ
ชา
“สิ
ละ”
ต ้
องปฏิ
ญาณว ่
าจะใช ้
วิ
ธี
นี้
ป ้
องกั
นตนเองเท ่
านั้
ไม่
ข่
มเหงรั
งแกใคร
“สิ
ละ” มี
การเคลื่
อนไหวทั้
งการเคลื่
อนตั
วและ
การเคลื่
อนเท้
การโจมตี
หรื
อไม้
รุ
ก คื
อจั
งหวะลี
ลาจะใช้
มื
และเท้
าในการโจมตี
คู่
ต่
อสู้
การป้
องกั
คื
อการเคลื่
อนไหว
ของร่
างกายในการป้
องกั
นตั
วจากการโจมตี
ของคู
ต่
อสู
การตอบโต้
คื
อการตอบโต้
คู
ต่
อสู
หลั
งจากท�
ำการป้
องกั
นตั
จากการโจมตี
ของศั
ตรู
แล้
ว ซึ่
งหลั
กวิ
ชาการโจมตี
การป้
องกั
และการตอบโต้
เหล่
านี้
มี
ความแตกต่
างกั
นตามความรู
ความช�
ำนาญของครู
ของแต่
ละส�
ำนั
การแสดง
สิ
ละ
ทางภาคใต้
ของไทย
การแสดงการต่
อสู้
“สิ
ละ” ของทางภาคใต้
เดิ
มั
กแสดงในงานพิ
ธี
การ งานรื่
นเริ
ง งานประเพณี
และ
งานเทศกาลต่
างๆ เช่
น แสดงในงานมงคลสมรส เป็
นการแสดง
ในพิ
ธี
รั
บเจ้
าบ่
าว หรื
อรั
บเจ้
าสาว หรื
อจะแสดงทั
งสองสถานที
หรื
อแสดงต่
อหน้
าเจ้
าสาว-เจ้
าบ่
าวในคราวเดี
ยวกั
น เพื่
อให้
แขกที่
มาร่
วมงานได้
ชมฝี
ไม้
ลายมื
อการต่
อสู้
ในบางท้
องถิ่
มี
การแสดงสิ
ละในการหมั้
นก่
อนแต่
งงานเรี
ยกว่
สิ
ละมี
ดาน
และยั
งนิ
ยมแสดง ในงานต้
อนรั
บแขกผู้
ใหญ่
อี
กด้
วย
ในปั
จจุ
บั
นจะมี
การแสดงศิ
ลปะแขนงนี้
ในงานต่
างๆ มากมาย
เช่
น งานแก้
บน งานฮารี
รายอ พิ
ธี
เข้
าสุ
หนั
ต และงาน
เฉลิ
มฉลองพิ
ธี
การต่
างๆ เป็
นต้
น สามารถแสดงได้
ทั้
กลางวั
นและกลางคื
ซึ่
งผู้
แสดงสิ
ละ เล่
นได้
ทั้
งชายและหญิ
ง ทั
งเด็
กและ
ผู้
ใหญ่
แต่
ส่
วนมากจะเล่
นกั
นในหมู่
ผู้
ใหญ่
ที่
เป็
นผู้
ชาย
ผู
แสดงสิ
ละคณะหนึ
งๆ มี
อย่
างน้
อย ๖ คน ผู
เล่
นดนตรี
๔ คน
ผู้
เล่
นสิ
ละ ๒ คน การเล่
นสิ
ละจะเป็
นการแสดงศิ
ลปะการต่
อสู
เป็
นคู
ต่
อสู
ตั
วต่
อตั
ว ผู
เล่
นจึ
งเล่
นกั
น ครั
งละ ๒ คนเป็
นคู
จะเล่
นกี่
คู่
ก็
ได้
I...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...IV
Powered by FlippingBook