วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 48

48
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
เอกสารการอ้
างอิ
ประพั
นธ์
เรื
องณรงค์
, "สิ
ละ" สารานุ
กรมวั
ฒนธรรมไทยภาคใต้
เล่
มที่
๑๖ (๒๕๔๒)
ประพนธ์
เรื
องณรงค์
, บุ
หงาปั
ตตานี
คติ
ชนไทยมุ
สลิ
มชายแดนใต้
. พิ
มพ์
ครั้
งแรก
สำ
�นั
กพิ
มพ์
มติ
ชน มิ
ถุ
นายน ๒๕๔๐
ประทุ
ม ชุ่
มเพ็
งพั
นธุ์
, ศิ
ลปวั
ฒนธรรมภาคใต้
. กรุ
งเทพฯ : สุ
วี
ริ
ยาสาส์
น, ๒๕๔๘
สิ
ละตารี
(สิ
ละรำ
�)
สิ
ละที่
แข่
งขั
นกั
นโดยใช้
ความช�
ำนาญในลี
ลา
การร่
ายร�
ำ ใช้
เฉพาะมื
อ แขน ขา ใช้
จั
งหวะลี
ลา ความอ่
อนช้
อย
และความรวดเร็
วในการเคลื่
อนไหวปั
ดป้
องและท�
ำร้
าย
คู
ต่
อสู
ผู
เล่
นสิ
ละจะไม่
ก�
ำหมั
ดแน่
นเหมื
อนมวยไทย เพราะ
ในการเล่
นสิ
ละมี
การตบแขนจั
บขาคู
ต่
อสู
เพื่
อเหวี่
ยงให้
ล้
มลง
ไม่
มี
ลวดลายพลิ
กแพลงและหนั
กหน่
วงอย่
างมวยไทย
สิ
ละมื
อเปล่
าในปั
จจุ
บั
นค่
อนข้
างไปทางการแสดงท่
าร่
ายร�
เสี
ยมากกว่
าการต่
อสู
อย่
างจริ
งจั
ง ส่
วนใหญ่
การแสดงสิ
ละตารี
จะเป็
นการแสดงต่
อหน้
าเจ้
าเมื
อง หรื
อเจ้
านายชั้
นสู
สิ
ละนั้
นถื
อเป็
นศิ
ลปะการต่
อสู้
ที่
เน้
นลี
ลา
การ เคลื่
อนไหวที่
สวยงาม ซึ่
งฝึ
กด้
วยทฤษฏี
การฝึ
จิ
ตวิ
ญญาณ โดยมุ่
งศิ
ลปะการร่
ายรำ
�มากกว่
าศิ
ลปะการต่
อสู้
แบบสมจริ
ง เรี
ยงร้
อยท่
าทางอั
นเกิ
ดจากกระบวนความคิ
ฉั
บพลั
นในการแก้
ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้
า โดยใช้
พลั
งปั
ญญาที่
สุ
ขุ
มเยื
อกเย็
น ซึ่
งมี
ผลพวงมาจากการรวมพลั
๓ ฐานเข้
าด้
วยกั
น คื
พลั
งกาย พลั
งจิ
ต พลั
งปั
ญญา
ร่
ายรำ
เป็
นท่
าทางต่
างๆ ด้
วยจิ
ตสมาธิ
อั
นแน่
วแน่
ทุ
กวั
นนี้
ในจั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
ของไทย
มี
การอนุ
รั
กษ์
และส่
งเสริ
ม "สิ
ละ" ให้
กั
บเยาวชนในชุ
มชน
ได้
เรี
ยนรู้
ศิ
ลปะการต่
อสู้
ชนิ
ดนี้
และในภาครั
ฐโดย
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมก็
ยั
งได้
จั
ดให้
มี
การประกวดสิ
ละ
อยู่
เสมอ สิ
ละจึ
งเป็
นมากกว่
าการต่
อสู้
เพื่
อเอาชนะ
ทุ
กย่
างก้
าว ทุ
กท่
วงท่
าของผู้
เล่
นสิ
ละ คื
อการสื
บทอด
วั
ฒนธรรมด้
านกี
ฬาพื้
นบ้
านที่
มี
มาแต่
ในอดี
ตให้
คงก้
าว
ต่
อไปในอนาคต พร้
อมกั
บการเติ
บโตของนั
กสิ
ละรุ่
นเยาว์
ผู้
สื
บสานกี
ฬาแห่
งวิ
ถี
ลู
กผู้
ชาย
I...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...IV
Powered by FlippingBook