วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 43

43
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
พั
นเอกอำ
�นาจ พุ
กศรี
สุ
กี
ฬา-ละเล่
นไทย
ศิ
ลปะการต่
อสู
ของหมู
ชนเชื้
อสายมาลายู
ในภาคพื้
เอเชี
ยอาคเนย์
ได้
แก่
สิ
ละ (Silat)
ซึ่
งเป็
นชื่
อเรี
ยกรวมๆ ของ
ศิ
ลปะการต่
อสู้
ที่
มี
การฝึ
กฝนและสื
บสานกั
นอยู่
ใน มาเลเซี
อิ
นโดนี
เซี
ย ฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
สิ
งคโปร์
บรู
ไน และพื้
นที่
ในจั
งหวั
ชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย เป็
นศิ
ลปะการต่
อสู
ท�
ำนอง
เดี
ยวกั
นกั
บ คาราเต้
ยู
โด กั
งฟู
และมวยไทย โดยเน้
นลี
ลา
การเคลื่
อนไหวที่
สง่
างาม แต่
มี
ความร้
ายกาจไม่
แพ้
ศิ
ลปะ
การต่
อสู้
ใดๆ สิ
ละ ได้
ก�
ำเนิ
ดขึ้
นมาเป็
นเวลานั
บพั
นปี
มาแล้
ดั
งมี
หลั
กฐานเป็
นภาพแกะสลั
กศิ
ลปะการป้
องกั
นตั
วของ
ชาวมลายู
อยู่
ที่
Borobudur ประเทศอิ
นโดนี
เซี
ก�
ำเนิ
ดของค�
ำว่
“สิ
ละ”
นั้
นยั
งไม่
ทราบแน่
ชั
แต่
มี
ร่
องรอยว่
ามาจากภาษาทมิ
ฬเนื่
องจากชาวทมิ
ฬ เคยมี
อิ
ทธิ
พลในภู
มิ
ภาคนี้
แต่
ผู
รู
บางท่
านเข้
าใจว่
ามี
รากศั
พท์
มาจาก
“ศิ
ละ” ในภาษาสั
นสกฤต เพราะดิ
นแดนชวา มลายู
ในอดี
เป็
นดิ
นแดนของอาณาจั
กรศรี
วิ
ชั
ย ซึ่
งมี
วั
ฒนธรรมอิ
นเดี
เป็
นแม่
บทส�
ำคั
ญดั
งปรากฏมี
การใช้
ค�
ำสั
นสกฤตอยู
โดยทั่
วไป
ในภาษาท้
องถิ่
ปั
จจุ
บั
น “สิ
ละ” มี
แบบต่
างๆ มากกว่
า ๑๐๐ แบบ
และก�
ำลั
งได้
รั
บความนิ
ยมแพร่
หลายไปยั
งประเทศต่
างๆ
ทั่
วโลกกว่
า ๓๐ ประเทศและได้
พั
ฒนาเป็
“กี
ฬาปั
นจั
กสิ
ละ”
ที่
มี
การแข่
งขั
นในระดั
บนานาชาติ
ซึ่
งอยู
ภายใต้
กติ
กา
และระเบี
ยบการแข่
งขั
นของสหพั
นธ์
ปั
นจั
กสิ
ละนานาชาติ
ที่
ได้
จั
ดให้
มี
การแข่
งขั
นปั
นจั
กสิ
ละชิ
งแชมป์
โลก และได้
รั
บรรจุ
ให้
มี
การแข่
งขั
นในกี
ฬาซี
เกมส์
I...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...IV
Powered by FlippingBook