วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 44

44
“สิ
ละ”
เป็
นศิ
ลปะการต่
อสู้
พื้
นเมื
องที่
เก่
าแก่
ที่
สุ
ชนิ
ดหนึ่
งที่
เ ล่
นกั
นแพร่
หลายทั่
ว ไ ป ใ นหมู่
ชา ว ไ ทย
เชื้
อสายมลายู
ในภาคใต้
ของประเทศไทยโดยเฉพาะใน
จั
งหวั
ดที่
อยู่
ใกล้
ชายแดนภาคใต้
เช่
น ปั
ตตานี
ยะลา
นราธิ
วาส สตู
ล และสงขลา เป็
นศิ
ลปะการต่
อสู้
ที่
ถู
กสร้
างขึ้
อย่
างเป็
นระบบและละเอี
ยดอ่
อน โดยใช้
ศิ
ลปะของ
การเคลื่
อนไหวร่
างกายและแขนขาเพื่
อป้
องกั
นตั
ว จาก
การโจมตี
ของศั
ตรู
ด้
วยลี
ลาท่
าทาง และการเคลื
อนไหวที
สง่
างาม
ในพจนานุ
กรมภาษาถิ่
นใต้
ให้
ความหมายว่
สิ
ละ หมายถึ
การต่
อสู
ด้
วยมื
อเปล่
าแบบหนึ
งของชาวมลายู
คล้
ายมวย
มี
ชื
อเรี
ยกที
แตกต่
างกั
นไปในแต่
ละท้
องถิ
น เช่
น สี
ลั
ต สิ
หลาด
บื
อสิ
ละ ดี
กา บื
อดี
กา หรื
อซี
ละ ซึ่
งในที่
นี้
จะเรี
ยกศิ
ลปะนี้
ว่
“สิ
ละ”
“สิ
ละ” ในประเทศไทยจั
ดอยู่
ในกลุ่
มของ
สิ
ละมลาย
ซึ
งแต่
เดิ
มเป็
นศิ
ลปะการต่
อสู
ด้
วยมื
อเปล่
า ที
คิ
ดค้
ขึ
นเพื่
อใช้
ต่
อสู้
ในการสงคราม ต่
อมาจึ
งมี
การใช้
ควบคู่
กั
อาวุ
ธ เช่
น กริ
ช และกระบี
เมื
อวิ
ทยาการด้
านอาวุ
ธยุ
ทโธปกรณ์
เจริ
ญขึ้
น สิ
ละจึ
งกลายเป็
นเพี
ยงศิ
ลปะการป้
องกั
นตั
ว แล้
วได้
พั
ฒนามาเป็
นศิ
ลปะการรำ
� และการแสดงการต่
อสู
แต่
ก็
ยั
งมี
การฝึ
กสิ
ละเพื่
อการต่
อสู้
กั
นจริ
งๆ อยู่
บ้
างเหมื
อนกั
ประวั
ติ
ความเป็
นมาของ
"สิ
ละ"
ในประเทศไทย
I...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...IV
Powered by FlippingBook