วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 47

เครื่
องดนตรี
ประกอบการแสดงสิ
ละ มี
ความจ�
ำเป็
มากในการเรี
ยกร้
องความสนใจจากคนดู
ท�
ำให้
การแสดง
สนุ
กสนานคึ
กคั
ก การแสดงสิ
ละจึ
งต้
องมี
ดนตรี
ประกอบ
ตลอดเวลา จั
งหวะในการเล่
นดนตรี
เปลี่
ยนแปลงไปตามลี
ลา
การต่
อสู
ในการไหว้
ครู
ก็
จะใช้
ท่
วงท�
ำนองช้
าๆ ตอนคู
ต่
อสู
เข้
าประชิ
ดกั
นก็
จะเปลี่
ยนเป็
นจั
งหวะเร็
ว เร้
าใจทั้
งผู
แสดง
และผู้
ชม ซึ่
งมั
กจะใช้
ผู้
เล่
นดนตรี
๔ คน คื
อตี
กลอง ๒ คน
ตี
ฆ้
อง ๑ คน และเป่
าปี่
ซู
นาอี
ก ๑ คน
ปกติ
สิ
ละจะแสดงกั
นบนพื้
นดิ
น สนามหญ้
หรื
อลานบ้
าน หรื
อลานกว้
างทั่
วไป อาจเขี
ยนเส้
นลงที่
พื้
เป็
นรู
ปสี่
เหลี
ยมหรื
อวงกลมให้
มี
ขนาดกว้
างพอสมควรเพื่
เป็
นขอบเขตสนามหรื
ออาจมี
การท�
ำสั
งเวี
ยนเป็
นเวที
ก็
ได้
แต่
มั
กนิ
ยมท�
ำการแสดงบนลานดิ
นมากกว่
าบนเวที
เนื่
องจาก
การแสดงสิ
ละนี้
จะใช้
พื้
นที่
มาก และการต่
อสู
ในบางครั้
อาจบาดเจ็
บได้
รู
ปแบบการแสดง
สิ
ละ
การเล่
นสิ
ละทางภาคใต้
ของไทย มี
จุ
ดประสงค์
ส่
วนใหญ่
มุ
งแสดงความงามของศิ
ลปะการร่
ายร�
ำมากกว่
ศิ
ลปะการต่
อสู้
แบบสมจริ
ง มี
วิ
ธี
การเล่
นอยู่
๓ ประเภท คื
สิ
ละยาโต๊
ะ (สิ
ละตก)
สิ
ละประเภทนี้
เป็
นการแข่
งขั
นประชั
นฝี
มื
อกั
ด้
วยทั
กษะการต่
อสู้
โดยให้
ฝ่
ายหนึ่
งเป็
นฝ่
ายรุ
ก อี
กฝ่
ายหนึ่
เป็
นฝ่
ายรั
บ ถ้
าฝ่
ายรุ
กโจมตี
แล้
ว ฝ่
ายรั
บรั
บไม่
ได้
ก็
จะตก
ไป หรื
อแพ้
ไป “ยาโต๊
ะ” แปลเป็
นไทยว่
า “ตก” จึ
งเรี
ยกว่
สิ
ละยาโต๊
ะ การเล่
นต้
องผลั
ดกั
นเป็
นฝ่
ายรุ
กและฝ่
ายรั
คนละ ๔ ครั้
ง การแสดงเป็
นฝ่
ายรุ
กจะต้
องแสดงท่
ารุ
กต่
างๆ
ให้
ฝ่
ายตรงข้
ามแพ้
ขณะเดี
ยวกั
นฝ่
ายรั
บก็
จะต้
องปั
ดป้
อง
มิ
ให้
ฝ่
ายรุ
กท�
ำอะไรตั
วเองได้
เช่
นกั
สิ
ละกายอ หรื
อ สิ
ละกาหยง (สิ
ละกริ
ช)
สิ
ละประ เภทนี้
ใช ้
อาวุ
ธ ในการต ่
อสู
หรื
การแสดงการต่
อสู
ด้
วยอาวุ
ธ ซึ่
งปกติ
คื
อ กริ
ช ยั
งมี
การ
เล่
นกั
นอยู
ในบางพื้
นที่
ของจั
งหวั
ดสตู
ล ที่
ใช้
การร่
ายร�
ำกริ
เพื่
ออวดลี
ลาการต่
อสู
กั
น ไม่
ใช่
การต่
อสู
จริ
งๆ แต่
เป็
การอวดลี
ลากระบวนท่
าการต่
อสู
สิ
ละกริ
ชจะมี
ท่
าทาง
ขึ
งขั
งเอาจริ
งเอาจั
งมากกว่
าสิ
ละตารี
ในการแข่
งขั
นคู
ต่
อสู
จะถื
อกริ
ชคนละเล่
ม หรื
อถื
อไม้
ไผ่
เหลาแบนๆ ยาวประมาณ
๑ เมตร (ถึ
งแม้
จะถื
อไม้
ไผ่
ก็
เรี
ยกทั่
วไปว่
า สิ
ละกริ
ช) มี
การวาง
ท่
าแสดงการแทง การหลบหลี
กปั
ดป้
อง ถี
บ รั
บ และการท�
ำลาย
พลั
งกล้
ามเนื้
อคู
ต่
อสู
เพื่
อให้
กริ
ชหลุ
ดจากมื
อ มั
กจั
ดแสดง
เป็
นการประชั
นฝี
มื
อกั
นในเวลากลางคื
I...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...IV
Powered by FlippingBook