วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 31

31
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
อุ
ดรอยต่
อและรู
ต่
างๆ ยาด้
วยน�้
ำมั
นยางผสมชั
นอุ
ดรอยต่
ไม่
ให้
น�้
ำรั่
วเข้
าเรื
อ หลั
งจากนั้
นใช้
สี
น�้
ำมั
นทาเป็
นสี
ต่
างๆ และ
เขี
ยนลวดลายตกแต่
งให้
สวยงาม ส่
วนด้
านในเรื
อปู
ไม้
พื้
ซึ่
งวางขวางกั
บล�
ำเรื
อจากหั
วจดท้
าย ใช้
ไม้
รู
ปแบบต่
างๆ
ตกแต่
งเรื
อให้
สวยงาม เช่
จาปิ
แผ่
นไม้
รู
ปสามเหลี่
ยม
เขี
ยนลายคล้
ายลายกระหนก และลายกระจั
งตาอ้
อย
ใช้
ปิ
ดระหว่
างหั
วและท้
ายเรื
อกั
บกลางล�
ำเรื
อ ให้
โผล่
ขึ้
นมา
พ้
นเรื
อเล็
กน้
อย จาปิ
งที่
หั
วเรื
อถื
อเป็
นส่
วนศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
บางา
ไม้
รู
ปกระหนกติ
ดไว้
ด้
านขวาค่
อนไปทางหั
วเรื
อติ
ดกั
จาปิ
ง ส�
ำหรั
บวางถ่
อ ตะเกี
ยง และใบเรื
จู
ปู
รู
กลมๆ ติ
ดกั
ท้
องเรื
อส�
ำหรั
บปั
กเสากระโดงมี
รู
ตรงศู
นย์
กลางของล�
ำเรื
และค่
อนไปทางหั
วเรื
อ กงรั
บจู
ปู
จะมี
ขนาดใหญ่
กว่
ากงอื่
นๆ
เพื่
อยึ
ดเสากระโดงให้
มั่
นคงแข็
งแรง เสากระโดงเป็
นเสา
กลมปลายเรี
ยว ยาวตามความเหมาะสมกั
บขนาดของ
ล�
ำเรื
อ เสากระโดงปั
กที่
ศู
นย์
กลางล�
ำเรื
อ ๑ ต้
น และ
ปั
กค่
อนไปทางหั
วเรื
อ ๑ ต้
น ต้
นหลั
งมี
ขนาดเล็
กกว่
ต้
นแรก ใช้
ส�
ำหรั
บกางใบเรื
อและสามารถถอดออกได้
เมื่
อไม่
ต้
องการกางใบ
บู
เระแต
ส่
วนที่
ปิ
ดหั
วท้
ายเรื
อและ
ปู
พื้
น ใช้
เป็
นที่
นั่
งของคนถื
อท้
ายเรื
มู
ฆะ
ไม้
ที่
โค้
งงอน
ขึ้
นข ้
างบนเรื
อ โดยท�
ำเป ็
นรู
ปคล ้
ายกระหนกติ
ดไว ้
ด้
านขวาล�
ำค่
อนไปทางท้
ายเรื
อ ส�
ำหรั
บวางไม้
ถ่
อและใบเรื
เกาะแย
ไม้
โค้
งงอนขึ้
นข้
างบนเล็
กน้
อย ท�
ำเป็
นรู
ปนกหรื
รู
ปสั
ตว์
อื่
น ติ
ดไว้
ที่
ท้
ายเรื
อค่
อนไปทางด้
านซ้
ายเล็
กน้
อย
เป็
นที่
บั
งคั
บไม้
พายซึ่
งใช้
เป็
นหางเสื
อเรื
I...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...IV
Powered by FlippingBook