วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 30

30
การต่
อเรื
อกอและใช้
ไม้
พื้
นถิ่
น เช่
น ไม้
ตะเคี
ยน
ไม้
หลุ
มพอ และไม้
จื
องอ แต่
ถ้
าเป็
นลู
กเรื
อกอและที่
ใช้
แข่
งขั
มั
กใช้
ไม้
สยา ไม้
เหล่
านี้
ต้
องตากให้
แห้
งเพื่
อป้
องกั
นการหดตั
แล้
วเลื่
อยเป็
นแผ่
นๆ ยาวเท่
ากั
บความยาวของเรื
อ ขั้
นตอน
การต่
อเรื
อมี
ขั้
นตอนส�
ำคั
ญๆ ดั
งนี้
การตั้
งกระดู
กงู
ซึ่
งเป็
ไม้
ยาวเท่
าความยาวของเรื
อ วาง
กง
ซึ่
งมี
ลั
กษณะโค้
งเป็
รู
ปตั
วยู
(U) เรี
ยงเป็
นช่
วงๆ กลางป่
องเรี
ยวเล็
กไปทางหั
วและ
ท้
าย ใต้
กง
เจาะเป็
นรู
ให้
น�้
ำไหลผ่
านอย่
างรู
วานของเรื
อทั่
วไป
เมื่
อวางกระดู
กงู
และตั้
งกงแล้
ว จึ
งต่
อล�
ำเรื
อโดยใช้
ไม้
กระดาน
ทาบตามกงเรื
อด้
านนอกจนเป็
นเรื
อตามต้
องการ จากนั้
1.
ใบหั
วเรื
คื
อส่
วนที่
อยู่
บนสุ
ดปลายของเรื
2.
จาปิ้
คื
อส่
วนที่
ปิ
ดช่
วงหั
วเรื
อและท้
ายเรื
อ เชื่
อว่
มี
สิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
สิ
งสถิ
ตอยู่
ที่
หั
วเรื
อบริ
เวณ "จาปิ้
ง"
3.
บางา
คื
อส่
วนที่
ใช้
มั
ดเชื
อกเพื่
อผู
กสมอเรื
อ เวลา
ทิ้
งสมอและแขวนตะเกี
ยง อยู
ใกล้
กั
บจาปิ
4.
เสากระโดง
หรื
อากง
อยู
กลางล�
ำเรื
อใช้
ติ
ดตั้
งใบเรื
5.
เกาะแย หรื
อ ลอแย
เป็
นท่
อนไม้
ตรึ
งติ
ดด้
านท้
ายเรื
ใช้
ส�
ำหรั
บเกี่
ยวไม้
พาย หรื
อยึ
ดหางเสื
6.
มู
ฆะ หรื
อ ซางอ
คื
อส่
วนประกอบของเรื
อมี
2 ชิ้
อยู
ตรงกลางล�
ำ และตรงท้
ายเรื
อ มี
ประโยชน์
คื
เป็
นที่
วางเสาใบเรื
อ หางเสื
อเรื
อ หรื
อไว้
แขวนอวน
7.
ใบท้
ายเรื
คื
อส่
วนบนสุ
ดตอนท้
าย คู่
กั
บใบหั
วเรื
ส่
วนประกอบเรื
อกอและ
I...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...IV
Powered by FlippingBook