วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 32

32
ลวดลายบนเรื
อกอและจะเขี
ยนรอบล�
ำเรื
ถั
ดจากกราบเรื
อมั
กแบ่
งเป็
นแถบเล็
กๆ ๓ แถบ ในแถบเขี
ยน
ลายหน้
ากระดานและลายอื่
นด้
วยสี
แดง เหลื
อง เขี
ยว น�้
ำเงิ
หรื
อสี
อื่
นๆ ตามความชอบของช่
าง ถั
ดลงไปจนจดท้
องเรื
ทาด้
วยสี
แดง การตกแต่
งเรื
อกอและอาจเป็
นการผสมผสาน
ทางวั
ฒนธรรมระหว่
างความเชื่
อในศาสนาอิ
สลามที่
ห้
าม
เขี
ยนรู
ปคนและรู
ปสั
ตว์
ช่
างจึ
งเขี
ยนเป็
นลายดอกไม้
เถาไม้
และลายกระหนก การตกแต่
งเรื
อกอและสั
นนิ
ษฐานว่
ได้
แบบอย่
างมาจากเรื
อพระราชพิ
ธี
ของราขส�
ำนั
กที่
นิ
ยม
แกะสลั
กลงรั
กปิ
ดทองประดั
บกระจก แต่
การตกแต่
งลั
กษณะนี้
ต้
องใช้
ฝี
มื
อช่
างสู
ง ใช้
เวลานาน จึ
งไม่
เหมาะกั
บเรื
อกอและ
ซึ่
งเป็
นเรื
อประมง จึ
งใช้
วิ
ธี
การเขี
ยนลวดลายด้
วยสี
ซึ่
งสะดวก
และรวดเร็
วกว่
า ลวดลายที่
เขี
ยนเป็
นการผสมผสานกั
ระหว่
างลายไทย ลายมลายู
ช่
างเขี
ยนมั
กเป็
นช่
างพื้
นบ้
าน
ที่
ไม่
ได้
ผ่
านสถาบั
นศิ
ลปะ แต่
อาศั
ยการฝึ
กฝนจนช�
ำนาญ
หั
วเรื
อกอและมั
กเขี
ยนเป็
นรู
ปนกในต�
ำนาน เช่
น นกกาเฆาะซู
รอ
หรื
อนกกากะสุ
ระ ซึ่
งมี
ความเชื่
อกั
นมาว่
าเป็
นนกการเวกหรื
นกสวรรค์
ที่
บิ
นสู
งเที
ยมเมฆ นิ
ยมเขี
ยนให้
มี
หงอนสู
งแตกออก
เป็
น ๕ แฉก และที่
แปลกคื
อมี
งายื่
นออกมาจากปาก หรื
เขี
ยนรู
ปนกบุ
หรงซี
งอซึ่
งหั
วเป็
นนก ตั
วเป็
นราชสี
ห์
นกชนิ
ดนี้
ตามต�
ำนานเชื่
อว่
ามี
ฤทธิ์
มากและด�
ำน�้
ำได้
อี
กด้
วย
ด้
วยสี
สั
นที่
ฉู
ดฉาดสะดุ
ดตา ลวดลายที่
มาจาก
สั
ตว์
ในต�
ำนาน และรู
ปทรงของล�
ำเรื
อที่
มี
เอกลั
กษณ์
เฉพาะตั
ท�
ำให้
เรื
อกอและไม่
ได้
เป็
นเพี
ยงพาหนะที่
น�
ำพาชาวประมง
มุ
งหน้
าสู
ทะเลไทยเพื่
อประกอบสั
มมาอาชี
พเท่
านั้
น แต่
เรื
อกอและยั
งเป็
นเสมื
อนงานศิ
ลปะที่
โลดแล่
นอยู
บนผื
นน�้
อวดฝี
มื
องานช่
างพื้
นบ้
านที่
ชาวปั
กษ์
ใต้
ภาคภู
มิ
ใจ
เอกสารการอ้
างอิ
สารานุ
กรมวั
ฒนธรรมไทย ภาคใต้
, มู
ลนิ
ธิ
สารานุ
กรมวั
ฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิ
ชย์
. กรุ
งเทพฯ.๒๕๔๒
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
๑. ลายพั
นธุ์
ไม้
แบบเถาเลื้
อย
๒. ลายนกบุ
หรงซี
งอ หรื
อ นกสิ
งห์
๓. ลายนกกาเฆาะซู
รอ หรื
อ นกกากะสุ
ระ
I...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...IV
Powered by FlippingBook