วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 29

29
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
เรื
อกอและ
บางที
เรี
ยกเพื้
ยนเป็
กุ
แหละ
บ้
าง
ปุ
แหละ
บ้
าง การท�
ำเรื
อกอและอาจได้
รั
บแบบอย่
างมา
จากเรื
อสิ
นค้
าของพ่
อค้
าชาวอาหรั
บที่
เข้
ามาค้
าขายบริ
เวณ
แหลมมลายู
หรื
อเรื
อที่
ใช้
ในสงคราม อาจมี
มาตั้
งแต่
สมั
สุ
โขทั
ยในพุ
ทธศตวรรษที่
๑๙ หรื
อ ๒๐ จนถึ
งสมั
ยอยุ
ธยา
รู
ปแบบของเรื
อกอและได้
รั
บการปรั
บปรุ
งเรื่
อยมา
แต่
เดิ
มเรื
อกอและไม่
ใช้
เครื่
องยนต์
แต่
ปั
จจุ
บั
นนิ
ยม
ใช้
เครื่
องยนต์
จึ
งต้
องท�
ำเป็
นเรื
อท้
ายตั
ด รู
ปแบบจึ
งเปลี่
ยนมา
เป็
นเรื
อหั
วแหลมท้
ายตั
ด การใช้
เรื
อกอและจั
บปลามั
กออกกั
ไปเป็
นกลุ
มๆ กลุ
มละ ๕-๖ ล�
ำ เพื่
อต้
อนปลามาจาก
สี่
ทิ
ศให้
เข้
ามารวมกั
นและเข้
าไปใน ตาโก หรื
อยอ ก่
อนจั
บปลา
ต้
องท�
ำพิ
ธี
ร่
วมกั
นคื
อ น�
ำเครื่
องสั
งเวยใส่
กระทงใบตองหรื
กาบมะพร้
าวท�
ำเป็
นรู
ปเรื
อ แล้
วลอยลงทะเลเป็
นการบู
ชา
เทพเจ้
าแห่
งท้
องทะเล การท�
ำพิ
ธี
ต้
องให้
หั
วหน้
าหรื
อหมอ
(ผู
รอบรู
) เป็
นผู
กระท�
ำ หากเรื
อล�
ำใดจั
บปลาได้
มากจะต้
อง
ปั
กธงที่
หั
วเรื
อขณะที่
แล่
นเข้
าสู
ชายฝั
ง เพื่
อแสดงให้
ผู
ที
อยู
บนฝั
งรู
ว่
าเรื
อล�
ำนั้
นๆ จั
บปลาได้
มาก คนที่
รออยู
บนฝั
งอาจน�
พวงมาลั
ยมาคล้
องที่
หั
วเรื
อล�
ำนั้
เรื
อกอและเป็
นเครื่
องมื
อท�
ำประมงชายฝั
งที่
ส�
ำคั
ชาวประมงจึ
งให้
ความเคารพเรื
อของตน เช่
น ก่
อนขึ้
นเรื
ทุ
กครั้
งต้
องถอดรองเท้
า ขณะที่
เรื
อจอดอยู
บนฝั
งห้
ามผ่
าน
ใกล้
ๆห้
ามวิ่
งเล่
นบริ
เวณหั
วเรื
อ ห้
ามถ่
ายอุ
จจาระและปั
สสาวะ
ใกล้
หั
วเรื
อ รวมถึ
งไม่
ควรพู
ดจาหยาบคายไม่
เป็
นมงคล ทั้
งนี้
เพราะ
จาปิ
ที่
หั
วเรื
อเป็
นที่
สิ
งสถิ
ตของสิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
การออก
เรื
อทุ
กครั้
งต้
องดู
ฤกษ์
ยามทางไสยศาสตร์
ในคื
นก่
อนจะ
ออกเรื
อต้
องท�
ำพิ
ธี
บวงสรวงและสวดดู
อา ตามพิ
ธี
ทางศาสนา
ของอิ
สลาม ท�
ำพิ
ธี
อั
ญเชิ
ญเจ้
าที่
เทพเจ้
าแห่
งท้
องทะเล
เพื่
อความปลอดภั
ยและขอให้
จั
บปลาได้
มากๆ
เรื
อกอและมี
๒ แบบคื
แบบหั
วสั
และ
แบบหั
วยาว
แบบหั
วยาวแบ่
งออกเป็
น ๒ แบบย่
อยคื
แบบมาเลเซี
มี
ลั
กษณะแข็
งและตั
วเรื
อแคบ อี
กแบบหนึ่
งคื
แบบบาฆะ
(ตะวั
นตก) รู
ปร่
างโค้
งงอนอ่
อนช้
อยและกว้
างกว่
จึ
งนิ
ยมใช้
มากกว่
าแบบมาเลเซี
ย แบ่
งเป็
น ๔ ขนาด ตาม
ความยาวของเรื
อ ได้
แก่
ขนาดใหญ่
ยาว ๒๕ ศอก ขนาดกลาง
๒๒ ศอก ขนาดเล็
ก ๒๐ ศอก และขนาดเล็
กมากคื
อยาวเพี
ยง
๖ศอก เรี
ยกลู
กเรื
อกอและมี
ลั
กษณะพิ
เศษคื
อตั
วเรื
อด้
านนอก
ท�
ำนู
นออกล�
ำยาวตลอดล�
ำคล้
ายกั
นชนเรื
อเรี
ยก
ปาแปทู
วอ
และตอนล่
างท�
ำเป็
นรอยแซะเนื
อไม้
โดยใช้
กบไสให้
เป็
นแนว
ตลอดล�
ำเรื
อเรี
ยก
กอมา
เรื
อกอและทั้
งล�
ำแบ่
งเป็
น ๒ ส่
วน
ส่
วนหั
วเรื
อเรี
ยก
ลู
แว
และท้
ายเรื
อเรี
ยก
บู
เระแต
I...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...IV
Powered by FlippingBook