20
ร้
องช้
าปี่
“สิ
บนิ
วลู
กจะยกขึ
นประนม ขอถวายบั