22
อย่
างหมอลำ
� ประกอบกั
บดนตรี
สนุ
กสนาน โดยเฉพาะเสี
ยง
แคนที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
ของหมอลำ
สำ
�หรั
บศี
รษะของหุ
นกระบอกอี
สานนั
นจะแกะสลั
ด้
วยไม้
ขนุ
น วาดหน้
าตามจิ
นตนาการ ประดั
บตกแต่
งตาม
ความเหมาะสม ตั
วหุ
นมี
การเคลื
อนไหวได้
มากกว่
าหุ
นภาคกลาง
หั
วหุ่
นถอดและหมุ
นไปมาได้
ผู้
เชิ
ดจึ
งต้
องมี
ความชำ
�นาญ
รู้
จั
กวิ
ธี
และท่
าทางบุ
คลิ
กของตั
วละครของหุ
นแต่
ละตั
ว แม้
รู
ปร่
างหน้
าตาของหุ่
นอาจจะไม่
สวยงามเหมื
อนอย่
าง
หุ่
นกระบอกภาคกลางแต่
ก็
บ่
งบอกถึ
งฝี
มื
อช่
างพื้
นถิ่
นอี
สาน
ในปั
จจุ
บั
น ความนิ
ยมของประชาชนต่
อการชม
หุ่
นกระบอกมี
ความแตกต่
างไปจากสมั
ยก่
อนที่
เคยรุ่
งเรื
อง
เคยมี
คณะหุ่
นกระบอกหลายคณะ มี
ผู้
ชมจำ
�นวนมาก
จึ
งทำ
�ให้
คณะหุ่
นกระบอกสามารถดำ
�รงอยู่
ได้
แต่
ปั
จจั
ยที่
มี
อิ
ทธิ
พลของสื่
อบั
นเทิ
งสมั
ยใหม่
ซึ่
งมี
จำ
�นวนมากในยุ
คปั
จจุ
บั
ได้
ส่
งผลกระทบต่
อศิ
ลปะการเล่
นหุ่
นกระบอก ในท่
ามกลาง
วิ
กฤติ
วั
ฒนธรรมเช่
นนี้
ได้
เกิ
ดมี
บุ
คคลอี
กหลายคนที่
ให้
ความสนใจ ร่
วมส่
งเสริ
ม อนุ
รั
กษ์
ปรั
บเปลี่
ยนรู
ปแบบวิ
ธี
การเล่
นให้
มี
ความร่
วมสมั
ย เช่
น การสร้
างหุ่
นสำ
�หรั
บเด็
การนำ
�เรื่
องในวรรณคดี
มาปรั
บแนวให้
สามารถเข้
าถึ
ผู้
ชมรุ่
นใหม่
ในขณะเดี
ยวกั
นก็
ยั
งให้
ความสำ
�คั
ญในคุ
ณค่
ของหุ
นกระบอกไว้
ซึ่
งวิ
ธี
การเข้
าใจ เข้
าถึ
ง เช่
นนี้
คื
เส้
นทาง
ของหุ่
นกระบอกไทยที
จะก้
าวต่
อไปพร้
อมกั
บคุ
ณค่
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
นอกเหนื
อจากภาคกลางแล้
ว ในภาคอี
สานก็
มี
การแสดงหุ่
นกระบอกที่
มี
เอกลั
กษณ์
เฉพาะตั
ว ทั้
งลั
กษณะ
ของตั
วหุ
นและลี
ลาการแสดง ซึ่
งหุ่
นกระบอกอี
สานริ
เริ่
มขึ้
โดยนายสั
งวาลย์
ผ่
องแผ้
ว ซึ่
งเป็
นศิ
ลปิ
นมรดกอี
สาน สาขา
ศิ
ลปะการแสดง (หุ่
นกระบอกอี
สาน) ประจำ
�ปี
พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่
อก่
อนนายสั
งวาลย์
ได้
ทำ
�การแสดงหนั
งประโมทั
ย หรื
หนั
งตะลุ
งอี
สาน แต่
เมื
อได้
ชมการแสดงหุ
นกระบอกภาคกลาง
คณะรอดศิ
ริ
นิ
ลศิ
ลป์
ที่
มาแสดง ในงานลอยกระทง
ณ สวนอั
มพร ปี
พ.ศ. ๒๕๒๗ นายสั
งวาลย์
จึ
งประดิ
ษฐ์
หุ่
นกระบอกแบบอี
สานขึ้
น โดยยึ
ดแนวการเล่
นและการเจรจา
แบบหนั
งประโมทั
ย หลั
งจากนั
นก็
ได้
พาครอบครั
วและหุ
ที
สร้
างขึ
นจากฝี
มื
อของตนทั
ง ๖ ตั
ว ออกตระเวนแสดงตาม
สถานที
ต่
างๆ ในจั
งหวั
ดขอนแก่
นและจั
งหวั
ดใกล้
เคี
ยง
โดยได้
สร้
างสรรค์
เรื
องตามจิ
นตนาการของตน เน้
นการถ่
ายทอด
คุ
ณธรรม คำ
�สอนต่
างๆ ตามแบบนิ
ทานชาดก วรรณกรรม
และตำ
�นานพื้
นเมื
อง ผสมผสานเรื
องที่
ได้
รั
บความนิ
ยม
มาถ่
ายทอดเป็
นเรื่
อง เช่
นเรื่
อง วิ
ญญาณรั
กนางผี
ดิ
บ หรื
ไตรโลกนาถ จนเป็
นที่
ชื่
นชอบและรู้
จั
กของผู้
ชมในนาม
คณะ “เพชรหนองเรื
อ”
ปั
จจุ
บั
นการแสดงหุ่
นกระบอกอี
สานจะเริ่
มต้
นด้
วย
การแสดงเพลงลู
กทุ่
งประกอบการเต้
นของหางเครื่
องหน้
าเวที
และแทรกด้
วยการร้
องหมอลำ
� เพื่
อเป็
นการเรี
ยกผู้
ชมก่
อน
ถึ
งเวลาแสดงจริ
ง ซึ่
งลั
กษณะการแสดงหุ่
นกระบอกอี
สานจะ
เป็
นการพั
ฒนาการร้
อง การเล่
น การเจรจามาจากคณะ
หมอลำ
�หมู่
รวมถึ
งมี
การเดิ
นเรื่
อง การเดิ
นกลอนเป็
นแบบ
หมอลำ
�หมู่
จะต่
างกั
นก็
ตรงที่
ผู้
แสดงเป็
นหุ่
นกระบอก โดยมี
คนเป็
นผู้
เชิ
ด การดำ
�เนิ
นเรื่
องและการเจรจาเป็
นภาษาอี
สาน
เอกสารการอ้
างอิ
จั
กรพั
นธุ์
โปษยกฤต. (๒๕๔๒). สารานุ
กรมวั
ฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่
ม ๑๕.
กรุ
งเทพมหานคร: ธนาคารไทยพาณิ
ชย์
จั
ดพิ
มพ์
เนื่
องในพระราชพิ
ธี
มหามงคลเฉลิ
มพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธั
นวาคม ๒๕๔๒.
การแสดงละครหุ่
นและหุ่
นกระบอกอี
สาน คณะเพชรหนองเรื
อ ของนายสั
งวาลย์
ผ่
องแผ้
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...124