21
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
ในยุ
คที
หุ
นกระบอกได้
รั
บความนิ
ยม ได้
เกิ
ดการก่
อตั
คณะหุ่
นเกิ
ดขึ้
นอี
กหลายคณะ บางคณะเกิ
ดจากการแตก
ขยายตั
วของศิ
ษย์
ที่
เป็
นนั
กเชิ
ดมาก่
อน บางคณะเป็
นทายาท
สื
บทอดมรดกจากเจ้
าของคณะหุ่
นเดิ
ม และที่
ก่
อตั้
งคณะหุ่
ขึ้
นใหม่
ก็
มี
คณะหุ่
นกระบอกดั
งกล่
าวนี้
เช่
น หุ่
นกระบอกของ
พระราชวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าสุ
ทั
ศน์
นิ
ภาธร เรี
ยกกั
นว่
หุ่
นของพระองค์
สุ
ทั
ศน์
หุ่
นกระบอกของพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ
พระองค์
เจ้
าอนุ
สรศิ
ริ
ประสาธน์
หุ่
นกระบอกของพระยา
สุ
นทรเทพระบำ
� (เปลี
ยน สุ
นทรนั
ฏ) เรี
ยกกั
นว่
า หุ
นพระยาสุ
นทร
หุ
นกระบอกคณะนายเปี
ยก ประเสริ
ฐกุ
ล หุ
นคณะนี
ในช่
วงปี
พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๔๙๙ เคยเล่
นเรื่
องพระอภั
ยมณี
ออกอากาศทางสถานี
โทรทั
ศน์
นายเปี
ยก ประเสริ
ฐกุ
ลเป็
บิ
ดาของนางชื้
น สกุ
ลแก้
ว (ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
) หุ่
นกระบอก
ของจางวางต่
อ ณ ป้
อมเพชร หุ่
นกระบอกของนายป่
วน
บ้
านบุ
ญศิ
ริ
หุ่
นกระบอกของนายวิ
ง (พี่
เขยของนายเปี
ยก
ประเสริ
ฐกุ
ล) หุ
นกระบอกของจางวางทั
ว พาทยโกศล
วั
ดกั
ลยาณมิ
ตตาวาส หุ่
นกระบอกของนายวิ
ง (นายวิ
การแสดงหุ่
นกระบอกตะเลงพ่
าย
แต่
งงานกั
บนางต่
วน พี่
สาวของนายเปี
ยก ประเสริ
ฐกุ
ล)
หุ่
นกระบอกของนายเบี้
ยว ได้
รั
บมรดกตกทอดมาจาก
พระราชวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าสุ
ทั
ศน์
นิ
ภาธร หุ่
นกระบอก
ของนายปั
น สี
ทอง ตำ
�บลบางบำ
�หรุ
หุ
นกระบอกของนายวงษ์
รวมสุ
ข มี
ชื
อคณะว่
าชู
เชิ
ดชำ
�นาญศิ
ลป์
บ้
านอยู
ตำ
�บลแควอ้
อม
อำ
�เภออั
มพวา สมุ
ทรสงคราม และเป็
นศิ
ษย์
ของนางเคลื
อบ
หุ่
นกระบอกของนายบุ
ญรอด ประกอบนิ
ล มี
ชื่
อคณะว่
าคณะ
รอดศิ
ริ
นิ
ลศิ
ลป์
(นายบุ
ญรอด ประกอบนิ
ล เป็
นศิ
ษย์
ของนางหว่
บุ
ตรี
นายเปี
ยก ประเสริ
ฐกุ
ล) หุ่
นกระบอกของนายจั
กรพั
นธุ์
โปษยกฤต ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ศิ
ษย์
ของนางชื้
น สกุ
ลแก้
วและ
นายวงษ์
รวมสุ
ข หุ
นกระบอกของแม่
สาหร่
าย อำ
�เภออั
มพวา
จั
งหวั
ดสมุ
ทรสงคราม หุ่
นคณะนี้
เป็
นหุ่
นคณะเก่
าจาก
คณะชู
เชิ
ดชำ
�นาญศิ
ลป์
หุ่
นกระบอกของแม่
เชวง อ่
อนละม้
าย
หุ่
นกระบอกของแม่
บุ
ญช่
วย เปรมบุ
ญ จั
งหวั
ดนครสวรรค์
เป็
นหลานของนายเหน่
ง และหุ่
นกระบอกของคณะสี่
พี่
น้
อง
(คณะนางประนอม อิ
นทรเนตร) จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
บ้
านตุ๊
กกะตุ่
นหุ่
นกระบอกไทย
ภาพการแสดงหุ่
นกระบอกตะเลงพ่
าย ได้
รั
บอนุ
ญาตจากมู
ลนิ
ธิ
จั
กรพั
นธุ์
โปษยกฤต สงวนลิ
ขสิ
ทธิ์
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...124