19
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
การที่
หุ่
นกระบอกมี
โครงสร้
างครึ่
งตั
ว การเชิ
ดให้
หุ่
นดำ
�เนิ
นไปตามบทอย่
างมี
ชี
วิ
ตและสอดคล้
องกั
บเรื่
องราว
ตามบทละคร ศิ
ลปิ
นจึ
งสร้
างสรรค์
วิ
ธี
การนำ
�เสนอซึ่
งถื
อเป็
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม เพราะคณะหุ่
นเมื่
อแรกเกิ
ดศิ
ลปะ
การเล่
นชนิ
ดนี้
มี
การปลู
กโรงหุ่
นที่
มี
ขนาดพอเหมาะสำ
�หรั
การแสดง มี
ประตู
เข้
าออกสองด้
าน มี
ฉากกั้
น หน้
าฉากเป็
พื้
นที่
ของหุ่
นเคลื่
อนไหว ศิ
ลปะการเชิ
ดหุ่
นจึ
งพั
ฒนาขึ้
นอย่
าง
ประณี
ตบรรจง ผู้
เชิ
ดหุ่
นแต่
ละตั
วต้
องถื
อทั้
งแกนกระบอกและ
คั
นไม้
ที่
บั
งคั
บมื
อหุ่
น ความสำ
�คั
ญอยู่
ที่
การเชิ
ดหุ่
นไปตามบท
ละครซึ่
งต้
องให้
ดำ
�เนิ
นไปอย่
างเหมาะสม
นั
กเชิ
ดหุ่
นกระบอกต้
องเรี
ยนรู้
เทคนิ
คการเชิ
ด ต้
อง
รู้
และเข้
าใจท่
ารำ
� โดยเฉพาะท่
ารำ
�ที่
ดำ
�เนิ
นไปอย่
างรำ
�ไทย
หรื
อท่
าเต้
นของโขนเมื่
อต้
องแสดงเรื่
องรามเกี
ยรติ์
นั
กเชิ
ต้
องเข้
าใจจั
งหวะของเพลงแต่
ละเพลง รู้
จั
กทำ
�นองเพลง สื่
และเข้
าใจบทร้
อง เจรจา ความรู้
รอบด้
านของนั
กเชิ
ดหุ่
นมี
ส่
วนช่
วยอย่
างมากในการทำ
�ให้
หุ่
นเคลื่
อนไหว เช่
นการรำ
เพลงที่
มี
ทั้
งเพลงประเภทอารมณ์
เพลงหน้
าพาทย์
การตี
บท
การเคลื่
อนไหวไปตามจั
งหวะเพลง รวมไปถึ
งการดำ
�เนิ
ตามบทประพั
นธ์
วงปี่
พาทย์
เป็
นวงดนตรี
สำ
�คั
ญของการเล่
หุ่
นกระบอก ในอดี
ตคณะหุ่
นกระบอกใช้
วงปี่
พาทย์
เครื่
องห้
แต่
ในปั
จจุ
บั
นที่
มี
การเล่
นหุ่
นมี
การจั
ดวงดนตรี
ให้
ครบสมบู
รณ์
โดยเฉพาะการจั
ดรู
ปวงอย่
างวงปี่
พาทย์
เครื่
องใหญ่
บ้
าง
วงปี่
พาทย์
เครื่
องคู่
บ้
าง สำ
�หรั
บวงปี่
พาทย์
เครื่
องคู่
นี้
มี
เครื่
องดนตรี
เช่
น ปี่
ใน ระนาดเอก ระนาดทุ้
ม ฆ้
องวงใหญ่
ฆ้
องวงเล็
ก ตะโพน กลองทั
ด ฉิ่
ง และเพิ่
มเติ
มเครื่
องดนตรี
อื่
นเข้
าไป เครื่
องดนตรี
ที่
ขาดไม่
ได้
คื
อ “ซออู้
” เพิ่
มเข้
าไปอี
ชนิ
ดหนึ่
ง คณะหุ่
นกระบอกบางคณะอาจใช้
เพี
ยงวงปี่
พาทย์
เครื่
องห้
าอย่
างเดี
ยวก็
มี
แบบแผนการแสดงหุ่
นกระบอก วงปี่
พาทย์
บรรเลง
เพลงโหมโรงอย่
างโหมโรงการแสดงทั่
วไป เพื่
อเป็
นการป่
าว
ประกาศให้
รู้
ทั่
วกั
นว่
าการแสดงกำ
�ลั
งเริ่
มขึ้
นแล้
ว เมื่
อสิ
นสุ
เพลงโหมโรงจึ
งออกด้
วยเพลงวา ที่
เรี
ยกกั
นในวงการแสดงว่
“วาลงโรง” จากนั้
นจึ
งเชิ
ดหุ่
นตั
วนายโรง เป็
นการเชิ
ดไหว้
ครู
ด้
วยเพลงช้
าปี่
เพลงปี
นตลิ่
งนอกออกเพลงรั
วสามลา สำ
�หรั
เพลงช้
าปี่
นี้
เป็
นเพลงอั
ตรา ๒ ชั
น เป็
นเพลงร้
องที่
ใช้
ในบท
ขึ้
นต้
นเนื้
อเรื่
องของการแสดง ไม่
มี
จั
งหวะหน้
าทั
บกำ
�กั
เพลงช้
านี้
เดิ
มเมื่
อต้
นเสี
ยงร้
องแล้
วจะรั
บด้
วยลู
กคู่
เรี
ยกว่
“ช้
าลู
กคู่
” ต่
อมาศิ
ลปิ
นได้
ปรุ
งแนวเพลงให้
มี
ทำ
�นองร้
อง
และมี
ดนตรี
บรรเลงรั
บ แรกเริ่
มก็
ใช้
ปี่
รั
บเมื่
อทำ
�นองร้
อง
แนวเพลงมี
ลี
ลาช้
าและบรรเลงรั
บด้
วยปี่
เช่
นที่
กล่
าวนี้
จึ
งเรี
ยกว่
า “เพลงช้
าปี
” แบบแผนการไหว้
ครู
นี
คณะหุ
นกระบอก
เวที
การแสดงหุ่
นกระบอกที่
ผู้
เชิ
ดอยู่
ด้
านหลั
งฉาก ผู้
ชมจะมองเห็
นแต่
เฉพาะตั
วหุ่
นกระบอกเคลื่
อนไหวไปมาตามบทบาทการแสดง
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...124