ลั
กษณะเด่
นของหุ่
นกระบอก คื
อรู
ปทรงของตั
วหุ่
ที่
มี
ความสวยงาม ส่
วนบนตั้
งแต่
ไหล่
ขึ้
นไป หากเป็
นตั
วละคร
ไทยส่
วนนี้
มี
เครื่
องประดั
บ เช่
น อิ
นทรธนู
กรองคอ ทั
บทรวง
เป็
นเสื้
อของละครตั
วพระ หรื
อตั
วนางใช้
ผ้
าห่
มนาง สำ
�หรั
ศี
รษะของตั
วละครประเภทตั
วพระ – นาง ช่
างใช้
ความประณี
วาดโครงหน้
าตามแนวละครไทย สวมยอดที่
เป็
นชฎา มงกุ
ปั
นจุ
เหร็
จซึ่
งเป็
นเครื่
องรั
ดเกล้
าที่
ไม่
มี
ยอด ศี
รษะที่
เป็
ตั
วละครในเรื่
องรามเกี
ยรติ์
ตกแต่
งเป็
นศี
รษะของพระราม
พระลั
กษณ์
ทศกั
ณฐ์
กุ
มภกรรณ หนุ
มาน สุ
ครี
พ องคต
เรื
องจากวรรณคดี
เช่
น เรื่
องพระอภั
ยมณี
สั
งข์
ทอง ไชยเชษฐ์
ขุ
นช้
างขุ
นแผน ลั
กษณวงศ์
สุ
วรรณหงส์
แก้
วหน้
าม้
า (ชื่
อของ
ละครเรื่
องนี้
คื
อพระปิ่
นทอง) และเรื่
องแนวจั
กรๆ วงศ์
ๆ อื่
นๆ
ดั
งนั้
นการสร้
างหุ่
นตั
วละครจึ
งมี
การประดิ
ษฐ์
ส่
วนของหั
วหุ่
ตกแต่
งรู
ปทรงให้
เป็
นไปตามลั
กษณะและประเภทของ
ตั
วละครของแต่
ละเรื่
อง นอกจากนี้
หุ่
นกระบอกยั
งนิ
ยมเล่
เรื่
องสามก๊
กด้
วย หั
วหุ
นและเครื่
องแต่
งกายจึ
งประดิ
ษฐ์
อย่
างตั
วละครจี
น หรื
อออกแนวโอเปร่
าจี
นซึ่
งคนไทยคุ้
นเคย
กั
บการเรี
ยกว่
า “งิ้
ว”
การประดิ
ษฐ์
หุ่
นเป็
นตั
วละครต่
างๆ ดั
งกล่
าว มี
แกนไม้
กระบอกจึ
งเรี
ยกการเล่
นนี
ว่
า “หุ
นกระบอก” หุ
นกระบอก
มี
คำ
�ว่
า “กระบอก” คำ
�นี้
ทำ
�หน้
าที่
ขยายคำ
�ว่
า “หุ่
น” กระบอก
มี
ความสำ
�คั
ญต่
อหุ่
น เพราะช่
วยให้
เกิ
ดรู
ปแบบที
โดดเด่
บอกลั
กษณะเฉพาะของการเล่
น กระบอกที่
ช่
างประดิ
ษฐ์
หุ่
นำ
�มาใช้
คื
อไม้
ไผ่
ลำ
�พอเหมาะต่
อการจั
บถื
อ ตั
ดเป็
นท่
อน
ใช้
กระบอกนี้
สำ
�หรั
บเป็
นแกนต่
อเข้
ากั
บหั
วหุ่
น ตั
วหุ่
นนิ
ยมทำ
ครึ
งท่
อน ขวางด้
วยแกนไม้
ที
ใช้
ทำ
�ไหล่
คลุ
มทั
บด้
วยถุ
ง มี
มื
อหุ
2 ข้
าง หุ
นตั
วพระหรื
อตั
วละครที
ต้
องเข้
าฉากต่
อสู
มื
อด้
านหนึ
จั
บอาวุ
ธ เช่
น พระรามถื
อคั
นศร หนุ
มานถื
อตรี
พระอภั
ยมณี
ถื
อปี่
ใน บางตั
วไม่
ถื
ออาวุ
ธแต่
เน้
นหุ่
นมื
อ แสดงความอ่
อน
ช้
อยด้
วยการประดิ
ษฐ์
มื
อให้
อ่
อนเหมื
อนการตั้
งวงละครรำ
สวมคลุ
มด้
วยผ้
าสี
และลายสวยงามเรี
ยกว่
าเสื้
อหุ่
น ด้
านใน
ของหุ่
นกลวง แกนกระบอกอยู่
ด้
านในสำ
�หรั
บใช้
มื
อสอด
เข้
าไปจั
บ มี
ก้
านไม้
ที่
เชื่
อมต่
อกั
บส่
วนของมื
อ ใช้
บั
งคั
บให้
มื
เคลื่
อนไหวไป – มา ตามบทของท้
องเรื่
องละคร
อาจารย์
จั
กรพั
นธุ์
โปษยกฤต ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู้
ที่
มี
ความมุ่
งมั่
นในการอนุ
รั
กษ์
การแสดงหุ่
นกระบอกไทย
หุ่
นกระบอกนางมโนราห์
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...124