12
เรื
อนไทยภาคใต้
ตอนบน จั
งหวั
ดสงขลา
เข้
าเดื
อยแกะสลั
กเป็
นรู
ปดาวหรื
อดอกไม้
มี
ทั
งที่
สร้
างเป็
เรื
อนเดี่
ยวและเรื
อนหมู่
ที
มี
มากกว่
าหนึ่
งหลั
ง เรื
อนใหญ่
มี
ระเบี
ยงตามด้
านยาวและมี
หลั
งคา ต่
อด้
วยชานโล่
งเชื่
อม
เรื
อนแต่
ละหลั
งเข้
าด้
วยกั
นอกจากเรื
อนไม้
จริ
งแล้
ว ยั
งมี
เรื
อนที่
สร้
างขึ้
ชั่
วคราว ที่
เรี
ยกว่
า ขนำ
� ซึ่
งใช้
เป็
นที่
พั
กชั่
วคราว เช่
นเดี
ยวกั
ห้
าง ตู
บ และเถี
ยง โดยใช้
วั
สดุ
ที่
หาได้
ในท้
องถิ่
น เช่
น ไม้
ไผ่
จาก ที่
พั
กอาศั
ยในภาคใต้
อี
กประเภทหนึ่
งคื
อ หลา หรื
อศาลา
ที่
พั
กคนเดิ
นทาง มั
กสร้
างอย่
างง่
ายๆ บางแห่
งกั้
นห้
องสำ
�หรั
พั
กแรมได้
ด้
วย
เรื
อนไทยภาคใต้
ตอนล่
าง
ส่
วนมากเป็
นเรื
อน
ชาวไทยมุ
สลิ
ม มั
กสร้
างด้
วยไม้
เป็
นเรื
อนแฝด มี
ชานแล่
กลาง ไม่
นิ
ยมกั้
นห้
อง มั
กมี
บั
นไดด้
านหน้
าบ้
านและหลั
งบ้
าน
เรื
อนครั
วอยู่
ด้
านหลั
งและระเบี
ยงด้
านหน้
า ฝาเรื
อนทำ
�ด้
วย
ไม้
จริ
ง สั
งกะสี
หรื
อไม้
ไผ่
มี
หน้
าต่
างต่ำ
�จรดพื้
น เหนื
อกรอบ
หน้
าต่
างเป็
นช่
องระบายลม กลางยอดจั่
วทำ
�เป็
นเสาไม้
เล็
กๆ
สองข้
างทำ
�เป็
นไม้
ฉลุ
สั
งกะสี
ฉลุ
เรื
อนไทยมุ
สลิ
มแบ่
งออก
เป็
น ๓ แบบ โดยใช้
รู
ปแบบของหลั
งคาเป็
นเครื
องกำ
�หนด คื
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...124