13
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
๑. บ้
านเก่
า หลั
งคาปั้
นหยา ๒. บ้
านเก่
า หลั
งคาจั่
วมนิ
ลา ๓. เรื
อนหลั
งคาจั่
เรื
อนไทยภาคต่
างๆดั
งที
ได้
กล่
าวมาแล้
ว แสดงให้
เห็
นรู
ปแบบของเรื
อนที่
เป็
นไปตามสภาพภู
มิ
ศาสตร์
คติ
ความเชื่
อของแต่
ละภาค ซึ่
งเป็
นตั
วกำ
�หนดรู
ปแบบ
ของเรื
อน ประกอบกั
บวั
ตถุ
ดิ
บที่
หาได้
ในแต่
ละท้
องถิ่
ซึ่
งเป็
นองค์
ประกอบสำ
�คั
ญที
ทำ
�ให้
เกิ
ดรู
ปแบบของ
เรื
อนภาคต่
างๆ ซึ่
งล้
วนเรี
ยกว่
า เรื
อนไทย
๑. เรื
อนหลั
งคาปั้
นหยา
หรื
อ เรื
อนหลั
งคา
ลี
มะฮ์
แปลว่
า ๕ หมายถึ
ง เส้
นสั
นหลั
งคา ๕ สั
นของหลั
งคาแบบ
ปั้
นหยา นิ
ยมสร้
างกั
นทั่
วไปในภาคใต้
อาจสร้
างมากกว่
หนึ่
งหลั
๒. เรื
อนหลั
งคาจั่
วมนิ
ลา
หรื
บลานอ
หลั
งคา
เป็
นหลั
งคาแบบปั
นหยา แต่
มี
จั
วอย่
างน้
อย ๓ จั
วคื
อ จั
วเรื
อนแฝด
และจั่
วขนาดเล็
กของเฉลี
ยงด้
านหน้
า ยอดจั่
วตกแต่
ด้
วยลวดลายฉลุ
เรื
อนบลานออาจได้
รั
บแบบอย่
างมาจาก
สถาปั
ตยกรรมของชาวฮอลั
นดาในอดี
ตที่
มี
อิ
ทธิ
พลใน
แหลมมลายู
และชวา
๓. เรื
อนหลั
งคาจั
หรื
แบบแมและ
เรื
อนหลั
งคา
จั่
วสามเหลี่
ยม อาจได้
รั
บแบบอย่
างมาจากหลั
งคาเรื
อนไทย
ภาคกลาง เพราะมี
ปั้
นลมเหมื
อนกั
นแต่
ไม่
ทำ
�ยอดแหลม
นอกจากเรื
อนที่
ใช้
เป็
นที่
พั
กอาศั
ยในบริ
เวณ
ภาคใต้
ตอนล่
างดั
งกล่
าวแล้
ว ยั
งมี
อาคารที
พั
กคนเดิ
นทางมี
รู
ปแบบเป็
นเอกลั
กษณ์
ของตนเอง รวมทั้
งอาคารในศาสนา
อิ
สลาม เช่
น สุ
เหล่
าหรื
อมั
สยิ
ดแบบดั้
งเดิ
มที่
มี
รู
ปแบบเฉพาะ
ที่
น่
าสนใจ
๒ ๓
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...124