14
โดยหุ
น ๑ ตั
วจะใช้
ผู
เชิ
ด ๓ คน เช่
น หุ
นละครเล็
กคณะโจหลุ
ยส์
ของนายสาคร ยั
งเขี
ยวสด ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
นอกจากนั้
นแล้
ยั
งมี
หุ่
นคนซึ่
งเป็
นการนำ
�เสนอโดยการนำ
�คนมาแต่
งตั
และรั
บบทบาทแสดงเป็
นหุ่
น เช่
น หุ่
นละครเล็
กคนของ
มหาวิ
ทยาลั
ยหั
วเฉี
ยวเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
หุ่
นของไทย ที่
เรี
ยกว่
า “หุ่
นหลวง” ปรากฏหลั
กฐาน
ว่
าเป็
นมหรสพของหลวง มี
มาตั้
งแต่
สมั
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยา มี
ช่
างฝี
มื
อประเภทหนึ่
งรวมอยู่
ในช่
างสิ
บหมู่
เรี
ยกว่
า “ช่
างหุ
น”
รู
ปทรงของหุ
นหลวงมี
ขนาดใหญ่
ในรั
ชกาลสมเด็
จพระนารายณ์
มหาราช มี
การแสดงหุ่
นเรื่
องพระเนมิ
ราชกลอนสด ตอน
ราชาภิ
เษกพระเนมิ
ราช* ว่
รศ.ดร.ณรงค์
ชั
ย ปิ
ฎกรั
ชต์
ดนตรี
-การแสดง
ภู
มิ
ปั
ญญา
ด้
านศิ
ลปะการแสดงของไทย
หุ่
นกระบอก
“หุ่
น”
เป็
นการเล่
นมหรสพที่
สร้
างความรื่
นรมย์
ให้
แก่
ผู้
ชมมาช้
านาน การเล่
นหุ่
นมี
ปรากฏในหลายกลุ่
วั
ฒนธรรมของโลก มรดกภู
มิ
ปั
ญญาในการสร้
างสรรค์
และ
นำ
�เสนอรู
ปแบบการแสดงของแต่
ละแห่
งมี
ความแตกต่
างกั
นไป
แต่
มี
ความเหมื
อนร่
วมกั
นอย่
างหนึ
งคื
อการใช้
ตั
วหุ
นตกแต่
งขึ
เพื่
อเป็
นตั
วละครแทนนั
กแสดงที่
เป็
นคน ส่
วนหุ่
นเมื่
อเล่
ใช้
วิ
ธี
เชิ
ดหรื
อชั
ก ขั
บเคลื่
อนให้
หุ่
นดำ
�เนิ
นไปตามเรื่
องราว
ที่
เป็
นบทละคร หรื
อบทที่
ต้
องการสื่
อเรื่
องราว มี
ดนตรี
ทำ
�นองเพลง บทสำ
�หรั
บขั
บร้
อง เจรจา โดยผู
เชิ
ด ผู
ชั
ก ทำ
�หน้
าที
ให้
หุ่
นขั
บเคลื่
อนอย่
างมี
ชี
วิ
ตดั่
งตั
วละครที่
โลดเล่
นไปตาม
ท้
องเรื
องที
ผู
กขึ
น การแสดงหุ
นจึ
งพบเห็
นได้
ทั
งหุ
นฝรั
ง หุ
นจี
หุ่
นญี่
ปุ่
น หุ่
นเกาหลี
หุ่
นอิ
นเดี
ย หุ่
นลาว หุ่
นมอญ หุ่
นที่
มี
ชื่
อเรี
ยกเฉพาะ เช่
น หุ่
นสายของพม่
า หุ่
นน้ำ
�ของเวี
ยดนาม
เช่
นเดี
ยวกั
บหุ่
นของไทยที่
มี
ทั้
งหุ่
นหลวง หุ่
นกรมพระราชวั
บวรวิ
ไชยชาญ หุ่
นกระบอก ซึ่
งมี
ทั้
งหุ่
นภาคกลาง และหุ่
กระบอกอี
สาน รวมไปถึ
งหุ่
นละครเล็
กที่
เวลาแสดงผู้
ชม
จะเห็
นลี
ลาการเคลื่
อนไหวของผู้
เชิ
ดที่
สั
มพั
นธ์
ไปกั
บตั
วหุ่
“ให้
เล่
นมหรสพเจ็
ดวั
น นานาทุ
กพั
สนั่
นสะเทิ้
มเกลื่
อนกลอน ลอดบ่
วงไต่
หนั
งนั่
งนอน
...
หกตุ
งบนปลายไม้
รำ
หุ่
นโขนไทยชวาถื
บปลำ
ถอดกริ
ดงารำ
กทำ
�เป็
นเพศนานา”
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...124