11
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
เรื
อนไม้
จริ
เรื
อนที
อยู
อาศั
ยถาวร สร้
างด้
วยไม้
จริ
องค์
ประกอบของเรื
อน ได้
แก่
เรื
อนเกย
ประกอบด้
วย
เรื
อนใหญ่
(เฮื
อนใหญ่
) เกยหรื
อชานมี
หลั
งคา
เรื
อนโข่
(เฮื
อนโข่
ง) เรื
อนขนาดกลางและเรื
อนขนาดเล็
ก โครงสร้
าง
แยกจากกั
เรื
อนแฝด
ประกอบด้
วยเรื
อนใหญ่
และเรื
อนแฝด
ซึ่
งมี
รู
ปร่
างคล้
ายเรื
อนโข่
งแต่
มี
โครงสร้
างร่
วมกั
บเรื
อนใหญ่
เรื
อนทั้
ง ๓ แบบนี้
เป็
นเรื
อนใต้
ถุ
นสู
ง มี
บั
นไดสำ
�หรั
บขึ้
นลง
มี
ชานแดด เรื
อนครั
ว (เฮื
อนไฟ) ร้
านแอ่
งน้ำ
� (ฮ้
างแอ่
งน้ำ
�)
และยุ้
งข้
าว (เล้
าข้
าว) สร้
างแยกออกไปจากเรื
อน โครงสร้
าง
ของเรื
อนทำ
�ด้
วยไม้
จริ
ง ฝาเรื
อนอาจเป็
นไม้
ไผ่
หรื
อไม้
จริ
หลั
งคามุ
งด้
วยแป้
นมุ
ง (กระเบื้
องไม้
) หรื
อกระเบื้
องดิ
นเผา
ตั
วอย่
างเรื
อนอี
สาน หาชมได้
ที่
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เรื
อนอี
สานของ
มหาวิ
ทยาลั
ยมหาสารคาม อำ
�เภอนาดู
น จั
งหวั
ดมหาสารคาม
สิ่
งปลู
กสร้
างสำ
�หรั
บเป็
นที่
อยู่
อาศั
ยแบบพื
นบ้
าน
ในภาคใต้
ได้
แก่
เรื
อนไทยบริ
เวณภาคใต้
ตอนบนและ
เรื
อนไทยมุ
สลิ
มบริ
เวณภาคใต้
ตอนล่
าง ได้
แก่
จั
งหวั
ดยะลา
ปั
ตตานี
และนราธิ
วาส เรื
อนที่
สร้
างในบริ
เวณภาคใต้
ส่
วนมาก
เป็
นเรื
อนไม้
ยกพื้
นสู
ง มุ
งกระเบื้
องดิ
นเผา สั
งกะสี
หรื
จาก ขนาดและรู
ปแบบของเรื
อนอาจต่
างกั
นบ้
างตามคติ
นิ
ยม
ของแต่
ละท้
องถิ่
เรื
อนไทยภาคใต้
ตอนบน
เฉพาะเรื
อนที่
สร้
าง
ในบริ
เวณจั
งหวั
ดสุ
ราษฎร์
ธานี
นครศรี
ธรรมราช พั
ทลุ
ง และ
สงขลา ส่
วนมากเป็
นเรื
อนชาวไทยพุ
ทธ มั
กเป็
นเรื
อนไม้
ไม่
ใหญ่
ขนาด ๒-๓ ช่
วงเสา ใต้
ถุ
นไม่
สู
งนั
ก ทรงเตี้
ยกว่
เรื
อนไทยภาคกลาง เสาเรื
อนไม่
ฝั
งดิ
นแต่
ตั้
งอยู่
บนตี
นเสา
แผ่
นหิ
นที่
รองรั
บเสา เพื่
อไม่
ให้
เสาจมดิ
น ปั
จจุ
บั
น มั
กทำ
�เป็
เสาคอนกรี
ตรั
บเสาไม้
หลั
งคาทำ
�เป็
นหลั
งคาจั่
ว มุ
งจาก
กระเบื้
อง หรื
อสั
งกะสี
ยอดปั้
นลมไม่
แหลมอย่
างปั้
นลม
เรื
อนไทยภาคกลาง หางปั้
นลมนิ
ยมทำ
�ตั
วเหงา รู
ปหางปลา
ฝาเรื
อนตี
เกล็
ดตามแนวนอนหรื
อแนวตั้
งอย่
างฝาสายบั
ประตู
หน้
าต่
างขนาดเล็
ก ใช้
แกนหมุ
น วงกบหน้
าต่
าง ประตู
เรื
อนไทยภาคใต้
๑. เรื
อนเกย ๒. เรื
อนโข่
ง ๓. เรื
อนแฝด
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...124