10
เรื
อนไทยภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
เรื
อนไทยภาคตะวั
นออก เ ฉี
ยง เ หนื
อหรื
ภาคอี
สาน สิ่
งปลู
กสร้
างสำ
�หรั
บเป็
นที่
อยู่
อาศั
ยแบบพื้
นบ้
าน
ในภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อ ได้
แก่
เรื
อนที่
สร้
างเป็
นที่
อยู
อาศั
ยชั่
วคราว เรี
ยก
เถี
ยง
และ
เรื
อนไม้
จริ
สิ่
งปลู
กสร้
าง
สำ
�หรั
บใช้
เป็
นที
อยู
อาศั
ยถาวร แบ่
งเป็
น ๓ แบบ คื
เรื
อนเกย
เรื
อนโข่
และ
เรื
อนแฝด
เถี
ยง
สิ่
งปลู
กสร้
างที่
สร้
างเพื่
ออยู่
อาศั
ยชั่
วคราว
ตามหั
วไร่
ปลายนา สร้
างด้
วยไม้
ไผ่
หรื
อไม้
จริ
ง ยกพื้
นสู
งพื้
ปู
ด้
วยฟากหรื
อกระดาน มุ
งด้
วยแฝก หญ้
าคา หรื
อสั
งกะสี
เถี
ยงสำ
�หรั
บเฝ้
านาเรี
ยก
เถี
ยงนา
เถี
ยงสำ
�หรั
บเฝ้
าไร่
เรี
ยก
เถี
ยงไร่
เถี
ยงที่
ใช้
เป็
นที่
หลบแดดหลบฝนในตอนกลางวั
นมั
สร้
างหลั
งเล็
กๆ ยกพื้
นสู
งพอก้
าวขึ้
นได้
ถ้
าเป็
นเถี
ยงสำ
�หรั
อยู่
อาศั
ยตลอดฤดู
ทำ
�นาจะมี
ขนาดใหญ่
และมั่
นคง ใต้
ถุ
นสู
ใช้
เป็
นที่
เก็
บเครื่
องมื
อทำ
�นาและพั
กผ่
อนตอนกลางวั
เถี
ยงไม่
มี
รู
ปแบบที
แน่
นอน สร้
างเพื
อกั
นแดดหลบฝนได้
เท่
านั
เถี
ยงนา
๑ ๒
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...124