9
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
เรื
อนกาแล
เรื
อนที่
สร้
างด้
วยไม้
จริ
ง ผั
งเป็
นรู
สี่
เหลี่
ยมผื
นผ้
า ทรงเตี้
ย ใต้
ถุ
นสู
ง นิ
ยมปลู
กคู่
กั
นสองหลั
งเป็
เรื
อนแฝดมี
พื
นระดั
บเดี
ยวกั
นอย่
างที
เรี
ยกว่
า สองหลั
งร่
วมพื
เรื
อนกาแลประกอบด้
วยเรื
อนนอน เติ๋
น ชานและร้
านน้ำ
อยู
ด้
านข้
างชาน ยกพื
นสู
งมี
หลั
งคา บั
นไดขึ
นเรื
อนอยู
ด้
านหน้
ของชาน ฝา ทำ
�ด้
วยไม้
แบบฝาสายบั
ว ด้
านบนผายออก
(ฝาตาก) เพื่
อระบายลมหนาวไม่
ให้
เข้
าไปในตั
วเรื
อน หลั
งคา
มุ
งกระเบื้
องดิ
นหรื
อกระเบื้
องขอปลายตั
ด ปลายมน หรื
กระเบื้
องไม้
(แป้
นเกล็
ด) ป้
านลมทำ
�เป็
นไม้
ไขว้
กั
น สลั
กเป็
ลวดลาย เรี
ยก
กาแล ก๋
าแล แก๋
แล
หรื
กะแล
สลั
กเป็
ลายกระหนกสามตั
ว ลายเครื
อเถา และลายเมฆไหล เป็
นต้
เรื
อนกาแลนิ
ยมปลู
กตามตะวั
น หน้
าเรื
อนอยู่
ทิ
ศเหนื
อหรื
ทิ
ศใต้
ส่
วนประกอบสำ
�คั
ญของเรื
อนภาคเหนื
อที
ขาดไม่
ได้
คื
ร้
านน้ำ
หรื
ฮ้
านน้ำ
สำ
�หรั
บวางหม้
อน้ำ
� ซึ่
งเป็
นน้ำ
�ดื่
ประจำ
�บ้
าน เช่
นเดี
ยวกั
บน้ำ
�ต้
นหรื
อคนโทน้ำ
�ที่
ใส่
น้ำ
�สำ
�หรั
รั
บแขก หรื
อเหมื
อนกั
บขวดน้ำ
�ในปั
จจุ
บั
เรื
อนกาแลที่
หาชมได้
ในปั
จจุ
บั
นคื
อ เรื
อนคำ
�เที่
ยง
ในบริ
เวณสยามสมาคม ถนนอโศก-สุ
ขุ
มวิ
ท กรุ
งเทพมหานคร
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เรื
อนล้
านนา บริ
เวณมหาวิ
ทยาลั
ยเชี
ยงใหม่
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
ห้
าง
เรื
อนที่
สร้
างไว้
ตามหั
วไร่
ปลายนาสำ
�หรั
เฝ้
าไร่
เฝ้
านา เพื่
ออาศั
ยหลบแดดหลบฝน สร้
างด้
วยไม้
จริ
หรื
อไม้
ไผ่
มุ
งด้
วยใบตองตึ
ง ใบพลวงที
นำ
�มาเย็
บเป็
นแผงคล้
าย
ตั
บจาก แป้
นเกล็
ด หรื
อคา (หญ้
าคา) ยกพื้
นสู
งพอก้
าวขึ้
นได้
ห้
างอี
กประเภทหนึ่
ง มี
ขนาดใหญ่
และมั่
นคงแข็
งแรงกว่
า เพื่
ใช้
เป็
นที่
อยู่
ตลอดฤดู
ทำ
�นา สร้
างด้
วยไม้
จริ
ง ยกพื้
นสู
งเพื่
อให้
มองเห็
นไปไกล ไม่
มี
ฝา แต่
ชายคาคลุ
มต่ำ
�ลงเกื
อบจรดพื้
ด้
านสกั
ดด้
านหลั
งทำ
�พาไลชายมนเรี
ยก ก้
นนกขวั
ก ชายคา
ที่
คลุ
มออกมาใช้
เป็
นที่
เก็
บเครื่
องมื
อทำ
�ไร่
ทำ
�นา
เรื
อนภาคเหนื
ออาจมี
รู
ปแบบอื
นๆ อี
กตามคติ
นิ
ยม
ของแต่
ละกลุ่
มชน เช่
น เรื
อนชาวไทใหญ่
เรื
อนไทลื้
อ เรื
อน
ชาวไทยภู
เขาเผ่
าต่
างๆ เป็
นต้
ร้
านน้ำ
� หรื
อ ฮ้
านน้ำ
เรื
อนคำ
�เที่
ยง
กาแล
ห้
าง
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...124