8
สิ
งปลู
กสร้
างสำ
�หรั
บเป็
นที
อยู
อาศั
ยในบริ
เวณ
ภาคเหนื
อหรื
อล้
านนา แบ่
งเป็
น ๓ ประเภท ได้
แก่
เรื
อนไม้
บั
เรื
อนกาแล และห้
าง แต่
ละประเภทมี
รู
ปแบบแตกต่
างกั
นดั
งนี้
เรื
อนไม้
บั่
หรื
อเรื
อนไม้
ไผ่
เป็
นประเภทเรื
อน
เครื
องผู
ก เรื
อนมี
ขนาดเล็
กคล้
ายเรื
อนเครื
องผู
กของภาคกลาง
สร้
างด้
วยไม้
ไผ่
หรื
อใช้
ไม้
จริ
งบางส่
วน เช่
น เสา ขื
อ รอด เพื
อช่
วย
ให้
แข็
งแรงมั
นคง ฝา พื
น และโครงหลั
งคาทำ
�ด้
วยไม้
ไผ่
มั
กทำ
หลั
งคาเตี
ย ชายคาคลุ
มต่
� เพื
อป้
องกั
นลมและความหนาวเย็
หลั
งคามุ
งด้
วยใบตองตึ
งหรื
อใบพลวง บนเรื
อนแบ่
งเป็
ห้
องนอนสำ
�หรั
บเจ้
าของบ้
าน เติ๋
น สำ
�หรั
บรั
บแขก ครั
ด้
านหน้
าเป็
นชานและร้
านน้ำ
� (ฮ้
านน้ำ
�) ที่
ยกพื้
นสู
งสำ
�หรั
วางหม้
อน้ำ
�ดื่
มประจำ
�บ้
าน มั
กยกสู
งจากพื้
น มี
หลั
งคาคลุ
เพื่
อกั
นแดดไม่
ให้
น้ำ
�ร้
อน เรื
อนไม้
บั่
วเป็
นที่
อยู่
อาศั
ยของ
ชาวบ้
านทั่
วไปก่
อนที่
จะพั
ฒนาเป็
นเรื
อนไม้
จริ
ง ปั
จจุ
บั
ไม่
ค่
อยพบเรื
อนชนิ
ดนี้
เรื
อนไทยภาคเหนื
เรื
อนกาแล
เรื
อนไม้
บั่
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...124